corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.10.24
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #2013 - ἐπιτυγχάνω

Transliteration:
epitynchánō
Phonetics:
ep-ee-toong-khan'-o  
Word Origin:
from (1909) and (5177)
Parts of Speech:
Verb
TDNT:
None
Word Definition  [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to light or hit upon any person or thing
  2. to attain to, obtain
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2760 ‑ חָרַךְ (khaw‑rak');   6743 ‑ צָלֵחַ (tsaw‑lakh', tsaw‑lay'‑akh);  
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπιτυγχάνω,

I fut. -τεύξομαι Pl. R. 431c: aor. 2 ἐπέτῠχον: pf. -τετύχηκα Arist. Oec. 1352b5: prop. hit the mark, τοῦ σκοποῦ, opp. ἀποτυγχάνω, Id. EN 1106b33; οἱ πολλὰ βάλλοντες ἐπιτυγχάνουσι πολλάκις Plu. 2.438a: hence,

II

1. light or fall upon, meet with, I c. dat. pers., Ar. Nu. 195, 535, Th. 3.75; ἐ. γυναικὶ βιαζομένῃ Pl. Lg. 874c: also c.dat.rei, ἐ. σορῷ Hdt. 1.68; ναυσί Th. 8.34; βιβλίῳ Luc. Dem.Enc. 27; .[ταῖς θύραις] ἀνεῳγμέναις to find them open, Pl. Smp. 223b.

2. c.gen.pers., μετρίου ἀνδρός Ar. Pl. 245, cf. Plu. Art. 12: c.gen.rei, ἐ. ὁλκάδος ἀναγομένης Th. 3.3; εὐώνων ἐ. a low market, Arist. Oec. l.c.

3. rarely c.acc., τὰς ἁπλᾶς [ἐπιθυμίας] ἐν ὀλίγοις ἐπιτεύξῃ Pl. R. 431c; ἅττ' ἂν ἐπιτύχῃς Eub. 123.5.

4. abs., Ar. Ra. 570, Th. 6.38; mostly ὁ ἐπιτυχών the first person one meets, any chance person, esp. in pl., Hdt. 2.2, Antipho 2.1.1: with neg., οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν οὐδὲ τῶν ἐ. Pl. Cra. 390d; οὐ γὰρ οἶμαι τοῦ ἐ. εἶναι.. Id. Euthphr. 4a; οὐ περὶ τοῦ ἐ. on no common matter, Id. R. 352d: without the Art., ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγος E. HF 1248, cf. Phot. p.140R. (=gloss on Eup. 25D.).

III

1. attain to, reach, gain one's end, c.gen.rei, X. Mem. 4.2.28, D. 48.3; εὐχωλᾶς Inscr.Cypr. 134 H. (iv B.C.); πολιτείας BGU 113.3 (ii A.D.), etc.; τοῦ καλῶς [μειγνύναι] Pl. Phlb. 61d; ἐ. τοῦ ἀγῶνος gain one's suit, D. 48.30; profit by, benefit by, φιλανθρωπίας BGU 522.8 (ii A.D.): abs., οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν Ephesians 4:2.

2. c. part., succeed in doing, Hdt. 8.101, 103 (but ζητέων ἐπιτυγχάνειν find, light upon by searching, Hp. VM 24): so c. inf., Luc. Nec. 6; γαμβροῦ ὁ ἐπιτυχὼν εὗρεν υἱόν he who is lucky in his son-in-law, Democr. 272.

3. c.dat.modi, to be lucky, successful in a thing, μάχῃ Aeschin. 3.165: abs., to be successful, Pl. Men. 97c, Th. 3.42, Arist. Rh. 1354a9; ἂν ἐπιτύχῃ if she succeeds, Men. Epit. 346; τἆλλα ἐ. X. HG 4.5.19: also impers., αὐτῷ οὐδὲν ἐπετύγχανε Ant.Lib. 41.6.

4. Pass., turn out well, αἱ ἐπιτετευγμέναι πράξεις successful, Plb. 6.53.2, cf. Hipparch. ap. Stob. 4.44.81, D.S. 1.1, Plu. 2.674a; φάρμακον -τετευγμένον proved remedy, Heraclid. Tarent. ap. Gal. 12.403. c.dat.pers., converse, talk with one, Pl. Lg. 758c.

Thayer's Expanded Definition
 ἐπιτυγχάνω: 2aorist ἐπέτυχον;

1. to light or hit upon any person or thing ( Aristophanes, Thucydides, Xenophon, Plato).

2. to attain to, obtain: James 4:2; with the genitive of thing, Hebrews 6:15; Hebrews 11:33; with the accusative of thing: τοῦτο, Romans 11:7 (where Rec. τούτου). Cf. Matthiae, § 328; ( Winer's Grammar, 200 (188)).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπι -τυγχάνω ,

[in LXX: Genesis 39:2 (H6743 hi.), Proverbs 12:27 (H2760)*;]

1. to light upon.

2. to obtain, attain to: James 4:2, c. gen. rei (as in cl.), Hebrews 6:15; Hebrews 11:33; c. acc (late Gk.), Romans 11:7 (Rec. τούτου ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Hort on James 4:2 states that ";ἐπιτυγχάνω does not properly mean to ‘obtain,’ i.e. get possession, but to ‘attain,’ i.e. either fall in with or hit the mark, and is specially used absolutely of being successful."; Of this meaning we have a good ex. in P Tebt II. 314.10 (ii/A.D.) τῆς δὲ τῶν φίλων σπουδῆς τυχόντος ἐπετύχαμ ̣ε ̣ν ̣, ";by means of the good offices of our friends we achieved it"; (Edd.) : cf. BGU I. 332.6 (ii/iii A.D.) εὐχομένη ἡμᾶς ὑγιαίνοντες (l. τας) ἀπολαβεῖν, ὡς εὔχομαι ἐπιτετευχότας (cf. Hebrews 8:6 אcB, Deissmann BS p. 190). For the absolute use see also P Oxy I. 72.7 (A.D. 90) ἀπογράφομαι Μάρκῳ Πουρκίῳ ἐπιτυγχάνοντι ἀπόντι, ";I register for M. P. who happens to be away."; For the constr. with the gen., as in Hebrews 6:15; Hebrews 11:33, cf. BGU I. 113.8 (A.D. 143) ἐπιτυχόντες. . . τῆς Ῥωμαίων πολειτίας, ib. II. 522.8 (ii/A.D.) αὐτὴ δέομαι, γυν [ ] χήρα καὶ ἀθοήτητος (l. ἀβοήθ —), ἐπιτ [υχε ]ι ̣̑ν τῆς αὐτῆς φιλανθρωπίας. With the acc., as in Romans 11:7, cf. P Par 29.26 (B.C. 161–0) ὑμῖν δὲ γίνοιτο πᾶν ὃ ἂν ἐπιβάλλησθ᾽ ἐπιτυγχάνειν, and with the dat., cf. P Oxy III. 474.33 (A.D. 184?) ἐπιτυγχάνων τοῖς ἀργυρικοῖς λόγοις, where the editors translate ";on examining the accounts of the money revenue."; The subst. = ";success"; appears in OGIS 678.2 (time of Hadrian) ὑπὲρ. . τῆς τῶν ὑπὸ αὐτοῦ ἐπιταγέντων ἔργων ἐπιτυχίας : cf. the adv. ib. 556.6 πρεσβεύσαντα ἐπιτυχῶς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας. MGr ἐπιτυχαίνω, ";succeed,"; ";attain.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (5)NAS (5)HCS (5)
Romans1
Hebrews2
James1
Romans1
Hebrews2
James1
Romans2
Hebrews2
James1
List of Word Forms
επέτυχε επετυχεν επέτυχεν ἐπέτυχεν επετυχον επέτυχον ἐπέτυχον επιτεύξεται επιτυγχάνων επιτυχειν επιτυχείν ἐπιτυχεῖν epetuchen epetuchon epetychen epétychen epetychon epétychon epituchein epitychein epitycheîn

Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Monday, October 24th, 2016
the Week of Proper 25 / Ordinary 30
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology