corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.10.25
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #5156 - τρόμος

Transliteration:
trómos
Phonetics:
trom'-os  
Word Origin:
from (5141)
Parts of Speech:
Noun Masculine
TDNT:
None
Word Definition  [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. a trembling or quaking with fear
  2. with fear and trembling, used to describe the anxiety of one who distrusts his ability completely to meet all requirements, but religiously does his utmost to fulfil his duty
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 367 ‑ אֵמָה (ay‑maw', ay‑maw');   4172 ‑ מֹרָא (mo‑raw', mo‑raw', mo‑raw');   4288 ‑ מְחִתָּה (mekh‑it‑taw');   5892 ‑ עָיַר (eer, awr, aw‑yar');   6343 ‑ פַּחַד (pakh'‑ad);   7461 ‑ רְעָדָה (rah'‑ad, reh‑aw‑daw');   7461 ‑ רְעָדָה (rah'‑ad, reh‑aw‑daw');   7578 ‑ רְתֵת (reth‑ayth');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

τρόμος, ὁ,

trembling, quaking, quivering,

1 from fear, πάντας ἕλε τ. Il. 19.14; ὑπό τε τ. ἔλλαβε γυῖα 3.34, etc.; τ. μ' ὑφέρπει A. Ch. 463 (lyr.), cf. E. Ba. 607 (troch.); τ. καὶ ἔκστασις Mark 16:8; from love, τ. δὲ παῖσαν ἄγρει Sapph. 2.13: pl., shiverings, Hp. Coac. 92.

2. from cold, τ. καὶ ῥῖγος Pl. Ti. 62b, cf. 85e; γίνεται ὁ τ. διὰ κατάψυξιν Arist. Pr. 871a33: generally, ἰνῶν ἀτονία καὶ τ. Phld. Acad.Ind. p.76M.; περὶ τ. Gal. 7.584.

3. of earthquakes, Arist. Mete. 366b18, Mu. 396a10; σεισμοὶ ἐν γῇ καὶ τρόμοι Plu. 2.373d.

Thayer's Expanded Definition
 τρόμος, τριχοῦ, (τρέμω), from Homer down, a trembling, quaking with fear: Mark 16:8; μετά φοβοῦ καί τρόμου, with fear and trembling, used to describe the anxiety of one who distrusts his ability completely to meet all requirements, but religiously does his utmost to fulfil his duty, 2 Corinthians 7:15; Ephesians 6:5; Philippians 2:12; ἐν φόβῳ καί ἐν τρόμῳ ( Isaiah 19:16), 1 Corinthians 2:3 (φόβος and τρόμος are joined in Genesis 9:2; Exodus 15:16; Deut. (Deuteronomy 2:25>); Deuteronomy 11:25>, etc.; ἐν φόβῳ ... ἐν τρόμῳ, Psalm 2:11). (Synonym: cf. φοβέω, at the end.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τρόμος , -ου ,

(< τρέμω ),

[in LXX for H7461, H7461, H6343, etc.;]

trembling, quaking, esp. from fear: ; φόβος κ . τ . (as in , , , , al.), , , , .

 

 

 

 


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";serve,"; ";minister to"; : (a) c. dat, pers.—P Tebt II. 420.19 (iii/A.D.) πάλιν σαι ὑπηρετῶ, ";I will serve you again,"; P Oxy I. 58.24 (A.D. 288) appointment of treasury officials—δηλαδὴ δὲ τοιούτους αἱρεθῆναι ποιήσειτε (l. ποιήσετε) τούτοις φρον [τι ]σταῖς ὑπηρετησομένους οἳ καὶ βασάνοις ὑποκείσοντα ̣ι, ";you will of course take care that only such persons are appointed to assist these superintendents as are in a position to stand the test"; (Edd.), and the curious magical spell, P Lond 125 verso.18 (v/A.D.) ( = I. p. 124), for transforming a goddess into an old woman who shall declare—ἐγώ σοι ὑπηρετήσω.

(b) c. dat. rei—P Ryl II. 153.11 (A.D. 138–161) ὑπηρετήσας πράγμασι ἡμῶν καὶ ὠφέλιμος ἡμῖν, ";has been of service in our affairs and useful to us,"; P Oxy I. 86.14 (A.D. 338) ν ]αυτὴν παρασχεῖν. . . ὑπὲρ τοῦ δύνασθ [αι α ]ὐτὸν [ὑπη ]ρετήσασθαι τῇ δημοσίᾳ σι ̣τ ̣[ο ]πο ̣ι ̣, ";to provide a boatman who shall help in the service of the public cornsupply"; (Edd.).

See further P Oxy VI. 929.5 (ii/iii A.D.) εἰδώς σου τὸ [σ ]πουδεον (l. σπουδαῖον) τὸ πρὸς πάντας καὶ νῦν ἓν τοῦτό με ὑπηρετήσε ̣ι ̣̓, ";knowing your goodness to all, I ask you now to do me this one service"; (Edd.), P Grenf II. 77.34 (iii/iv A.D.) ( = Selections, p.122) π ]ᾶν οὖν ποιήσετε ὑπηρετῆσαι τὸν μέλλοντα ἐνεγκ [εῖ ]ν τὸ σῶμα ἐν ψωμίοις, ";you will take every care therefore to entertain with delicacies the man who is to convey the body";—with reference to certain funeral arrangements.

For the subst. ὑπηρεσία it must be sufficient to cite the following miscellaneous exx.—P Tebt II. 302.30 (A.D. 71–2) ἐκτελοῦντες τὰς τῶν θεῶν λειτουργίας καὶ ὑπηρεσίας, ";performing the services and ceremonies of the gods,"; ib. 393.12 (A.D. 150) appointment of Harpalus as guard on the desert canal—ποιοῦντα πᾶσαν τὴν ὑπηρε [σία ]ν καὶ [ὑδροφ ]υλακίαν, ";performing all the duties and watching of the water"; (Edd.), P Oxy XVII. 2123.9 (nomination to office—A.D. 247–8) ε ̣[ἰσ ]δίδομεν εἰς ὑπηρεσίαν, ";we present for service as assistant"; (Edd.), P Ryl II. 238.12 (A.D. 262) ὃ εἶχαν βουρδ ̣ωνάριον εἰς ἐμὴν ὑπηρεσίαν κατέσχον, ";I have kept for my own use the mule which they had"; (Edd.), P Flor II. 157.7 (iii/A.D.) arrangements for the supply of bread and τὴν ἄλλην ὑπηρε ̣σ ̣ι ̣αν for workmen that ὑπηρετούμενοι they may work with alacrity ἔχοντες τὸ ἀμέριμνον τῶν τρο ̣φῶν, and P Oxy I. 92.2 (A.D. 335?) παράσχες εἰς ὑπηρεσίαν τῆς γεουχ (ικῆς) οἰκίας οἴνου νέου κεράμια δέκα, ";provide for the service of the landowner’s house ten jars of new wine.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (5)NAS (5)HCS (5)
Mark1
1 Corinthians1
2 Corinthians1
Ephesians1
Philippians1
Mark1
1 Corinthians1
2 Corinthians1
Ephesians1
Philippians1
Mark1
1 Corinthians1
2 Corinthians1
Ephesians1
Philippians1
List of Word Forms
τρόμον τρομος τρόμος τρομου τρόμου τρομω τρόμω τρόμῳ tromo tromō trómoi trómōi tromos trómos tromou trómou
Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Tuesday, October 25th, 2016
the Week of Proper 25 / Ordinary 30
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
τρίχινος
Next Entry
τροπή
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology