corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.07.25
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #5409 - φορέω

Transliteration:
phoréō
Phonetics:
for-eh'-o  
Word Origin:
from (5411)
Parts of Speech:
Verb
TDNT:
9:83,1252
Word Definition  [ Thayer's | Strong's ]
Thayer's Definition
  1. to bear constantly, wear
    1. of clothing, garments, armour
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3254 ‑ יָסַף (yaw‑saf');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

φορ-έω,

subj. 3 sg. φορέῃσι Od. 5.328, 9.10; inf. φορῆναι (as if from Φόρημι) Il. 2.107, 7.149, Od. 17.224; φορήμεναι Il. 15.310: impf. ἐφόρεο[]ν Od. 22.456, 3 sg. ἐφόρει Il. 4.137; Ion. φορέεσκον 2.770, 13.372: fut. φορήσω Scol. 9 (cf. Ar. Lys. 632), X. Vect. 4.32; later φορέσω LXX Proverbs 16:23 : aor. ἐφόρησα IG 42(1).121.95 (Epid., iv B. C.), Call. Dian. 213, φόρησα Il. 19.11, (δια-, ἐκ-) Isa 6.43, 42; later ἐφόρεσα LXX Si. 11.5, f.l. in Isa 4.7, Aristid. Or. 48(24).80, Sammelb. 7247.33 (iii/iv A. D.): Med., fut. φορήσομαι Hsch.; in pass. sense, Plu. 2.398d: aor. ἐφορησάμην (ἐξ-) Isa 6.39: Pass., Aeol. pres. φορήμεθα Alc. 18.4: aor. ἐφορήθην (ἐν-) Plu. 2.703b: pf. πεφόρημαι Pl. Ti. 52a; plpf. πεφόρητο Orph. A. 816: Frequentat. of φέρω, implying repeated or habitual action, ἵπποι οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα Il. 2.770, cf. 10.323; τά τε νῆες φορέουσι Od. 2.390; of a slave, ὕδωρ ἐφόρει 10.358, cf. Il. 6.457; μέθυ οἰνοχόος φ. Od. 9.10; θαλλὸν ἐρίφοισι φ. 17.224; of the wind, bear to and fro, bear along, ἄνεμος ἄχνας φορέει Il. 5.499, cf. 21.337, Od. 5.328; σώματα.. κύμαθ' ἁλὸς.. φορέουσι 12.68; τόφρα δέ μ' αἰεὶ κῦμα φ. 6.171; so ἀγγελίας ἐφόρεε conveyed messages habitually, served as a messenger. Hdt. 3.34 (nisi leg. ἐσεφόρεε) ; φ. θρεπτήρια, of Oedipus carrying about food in a wallet, like a beggar, S. OC 1262; λόγχαν ἔτη ἐφόρησε ἓξ ἐν τᾷ γνάθῳ IG 42(1).121.95 (Epid.. iv B. C.): abs., ἐγ γαστρὶ ἐφόρει τρία ἔτη was pregnant, ib. 14: Pass., v. infr.11.

2. most commonly of clothes, armour, and the like, bear constantly, wear, [ σκῆπτρον] ἐν παλάμῃς φ. δικασπόλοι Il. 1.238; μίτρης ἣν ἐφόρει 4.137; θώρηξ χάλκεος, ὃν φορέεσκε 13.372, cf. Od. 15.127, Hdt. 1.71, etc.; φ. ἐσθήματα S. El. 269; στολάς Id. OC 1357; ζεῦγος ἐμβάδων Ar. Eq. 872; ἱμάτιον Id. Pl. 991, Pl. Tht. 197b; δακτύλιον Ar. Pl. 883.

3. of features, qualities, etc., of mind or body, possess, hold, bear, ἀγλαΐας φ. to be pompous or splendid, Od. 17.245; φ. ὄνομα S. Fr. 658; ἦθος Id. Ant. 705; δόξαν Arch.Pap. 1.220 (ii B. C.); ἕνα γομφίον μόνον φ. Ar. Pl. 1059; γλῶτταν Pl.Com. 51; ἀπόνοιαν φορεῖς you are mad, PGrenf. 1.53.15 (iv A. D.); with gen. or adj. added, σκέλεα φ. γεράνου Hdt. 2.76; ἰσχυρὰς φ. τὰς κεφαλάς Id. 3.12, cf. 101; ποδώκη τὸν τρόπον φ. Trag.Adesp. 519; γένειον διηλιφὲς φ. S. Fr. 564; ὑπόπτερον δέμας φ. E. Hel. 619; λῆμα θούριον φ. Ar. Eq. 757; ῥύγχος φ. ὕειον Anaxil. 11; καλάμινα σκέλη φ. Pl. Com.184; ὥσπερ σέλινον οὖλα τὰ σκέλη φ. Com.Adesp. 208; τὸ στόμ' ὡς κομψὸν φ. Alex. 98.21 (troch.).

4. bear, suffer, Phld. Lib. pp.59,62 O. (dub. l. in both), Plu. 2.692d, Opp. C. 1.298.

5. of Time, extend, last, ἃ φορεῖ ἐπὶ ἡμέρας δεκαπέντε dub. sens. in PFlor. 384.54 (v A. D.).

II Pass., to be borne along, ἐν ῥοθίοις A. Th. 362 (lyr.); φορούμενος πρὸς οὖδας S. El. 752; κόνις δ' ἄνω φορεῖθ' ib. 715; ἄνω τε καὶ κάτω φ. E. Supp. 689; πολλοῖς διαύλοις κυμάτων φ. Id. Hec. 29, cf. Plu. 2.398d; πεφορημένον ἀεί always in motion, Pl. Ti. 52a: hence, to be storm-tossed, νᾶϊ φορήμεθα σὺν μελαίνᾳ Alc. 18.4, cf. Ar. Pax 144; ποσσὶ φ. Theoc. 1.83, cf. Bion 1.23: metaph., δόξαις φορεῖται τοπαζόμενα Pl. Epin. 976a.

2. to be carried away, Th. 2.76; simply, to be shifted, Dam. Pr. 293.

III Med., fetch for oneself, fetch regularly, E. El. 309; λευκανίηνδε φορεύμενος putting food into one's mouth, A.R. 2.192.

Thayer's Expanded Definition
 φορέω, φορῶ; future φορέσω ( 1 Corinthians 15:49 R G WH marginal reading); 1aorist ἐφορεσα (later forms for the earlier φορήσω and ἐφόρησα, cf. Alexander Buttmann (1873) Ausf. Spr. ii. 315; Kühner (and especially Veitch) under the word; Winer s Grammar, § 13,3{c}; (Buttmann, 37 (32))); (frequent. of φέρω, and differing from it by denoting not the simple and transient act of bearing, but a continuous or habitual bearing; cf. Lob. ad Phryn., p. 585f; Hermann on Sophocles Electr. 715; ( Trench, § lviii.; Schmidt, chapter 105,6); accordingly, ἀγγελιην φέρειν means 'to carry a (single) message', Herodotus 3,53,122; ἀγγελιην φορηιν, 'to serve as (fill the office of) a messenger', Herodotus 3,34; hence, we are said φόρειν those things which we carry about with us or wear, as e. g. our clothing); from Homer down; to bear constantly, wear: of clothing, garments, armor, etc., Matthew 11:8; John 19:5; Romans 13:4 (on this last passage, see μάχαιρα, 2); 1 Corinthians 15:49 (see above, and WH. Introductory § 404); James 2:3 ( Sirach 11:5 Sirach 40:4).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

χιτών, ";a tunic,"; ";an undergarment,"; as distinguished from ἱμάτιον (q.v.) : cf. Preisigke 6717.9 (B.C. 258 or 257) χιτῶνα καὶ ἱμάτιον, PSI I. 64.10 (i/B.C.?) ἱμάτιον ταλάντων πέντε χιτῶνα [δὲ or τε ? δραχμῶν ] τετρακισχιλίων ἑξακοσίων, and Musonius p. 107.7.

The form χιτών, which occurs throughout in the NT, may be seen further in Preisigke 6783.4 (B.C. 257) χιτὼν βύ [σσινος, and P Oxy I. 114.6 (ii/iii A.D.) χιτὼν καὶ μαφόρτιν λευκόν, ";a tunic and a white veil."; For other forms, which are frequent in the Κοινή, we may note the Ionic κιτών, as in Mar. 14:63 B* (cf. Proleg. p. 38), in BGU I. 22.16 (A.D. 114) (= Selections, p. 75) περιέσχισέ μοι τὸν κιτῶνα καὶ τὸ πάλλιον, ";she stripped off my tunic and mantle,"; P Oxy I. 113.8 (ii/A.D.) ὁ κιτὼν ὑφανθῆναι μέλλει, ";the tunic is to be woven immediately,"; ib. X. 1269.30 (early ii/A.D.), cited s.v. ὑποτίθημι, and P Fay 108.17, .21 (c. A.D. 171) : κίθων in P Oxy II. 298.11 (i/A.D.) ἰς κιθῶ (να), P Giss I. 77.6 (ii/A.D.) ἔπεμ [ψ ]ας μοι τὸν κιθῶναν, and P Ryl II. 440.9 (iii/A.D.) πέμψον μοι τὸν τριβακὸν κιθῶνα : the dim. κιτώνιον in P Tebt II, 421.5 (iii/A.D.) τὸ κιτώνιον αὐτῆς τὸ λευκὸν παρὰ σοὶ ἔνιγκο ̣ν ̣ (l. ἔνεγκον), ";bring the white tunic of hers that you have"; : and the dim. κιθώνιον in P Oxy X. 1310 (iii/A.D.) κιθώνιον ἀργέντιον καὶ μαφόρτιον, and ib. XII. 1489.2, .8 (late iii/A.D.).

The word was formerly regarded as of Semitic origin, but is now traced to Asia Minor : see Wilcken UPZ i. p. 390, n.1.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (6)NAS (6)HCS (6)
Matthew1
John1
Romans1
1 Corinthians1
James1
Matthew1
John1
Romans1
1 Corinthians1
James1
Matthew1
John1
Romans1
1 Corinthians2
James1
List of Word Forms
εφορεσαμεν εφορέσαμεν ἐφορέσαμεν φορει φορεί φορεῖ φορέσει φορεσόμεν φορέσομεν φορεσωμεν φορέσωμεν φορθομμιν φορολογητοί φορολόγος φορολόγου φορολόγω φορουντα φορούντα φοροῦντα φορουντες φορούντες φοροῦντες φορων φορών φορῶν ephoresamen ephorésamen phorei phoreî phoresomen phorésomen phoron phorôn phorōn phorō̂n phorounta phoroûnta phorountes phoroûntes

Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Monday, July 25th, 2016
the Week of Proper 12 / Ordinary 17
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
φόνος
Next Entry
Φόρον
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology