ver. 2.0.15.04.01
Finding the new version too difficult to understand? Go to http://classic.studylight.org/
Problem finding something? Get the StudyLight-HowTo PDF file or read the "Frequently Asked Questions"

Old Testament Hebrew

Entry for Strong's #7665 - שָׁבַר

Transliteration:
shâbar
Phonetics:
shaw-bar'  
Word Origin:
a primitive root
Parts of Speech:
Verb
TWOT:
2321
Word Definition  [ Brown-Drivers-Briggs' | Strong's ]
Brown-Driver-Briggs' Definition
 1. to break, break in pieces
  1. (Qal)
   1. break, break in or down, rend violently, wreck, crush, quench
   2. to break, rupture (fig)
  2. (Niphal)
   1. to be broken, be maimed, be crippled, be wrecked
   2. to be broken, be crushed (fig)
  3. (Piel) to shatter, break
  4. (Hiphil) to cause to break out, bring to the birth
  5. (Hophal) to be broken, be shattered
Greek Equivalent Words:
Strong #: 1049 ‑ γαζοφυλάκιον (gad‑zof‑oo‑lak'‑ee‑on);   622 ‑ ἀπόλλυμι (ap‑ol'‑loo‑mee);   2346 ‑ θλίβω (thlee'‑bo);   1710 ‑ ἐμπορεύομαι (em‑por‑yoo'‑om‑ahee);   3330 ‑ μεταδίδωμι (met‑ad‑id'‑o‑mee);   1262 ‑ διαλύω (dee‑al‑oo'‑o);   2049 ‑ ἐρημόω (er‑ay‑mo'‑o);   591 ‑ ἀποδίδωμι (ap‑od‑eed'‑o‑mee);   4458 ‑ πως (poce);   4937 ‑ συντρίβω (soon‑tree'‑bo);  
Frequency / Word  [ Book | Word ]
Verse Results
KJV (150)NAS (151)HCS (148)
Genesis1
Exodus8
Leviticus7
Numbers1
Deuteronomy4
Judges1
1 Samuel1
1 Kings4
2 Kings4
2 Chronicles6
Nehemiah2
Job5
Psalms19
Proverbs3
Ecclesiastes1
Isaiah14
Jeremiah27
Lamentations3
Ezekiel20
Daniel8
Hosea2
Amos1
Jonah1
Nahum1
Zechariah1
Genesis1
Exodus8
Leviticus7
Numbers1
Deuteronomy4
Judges1
1 Samuel1
1 Kings4
2 Kings5
2 Chronicles6
Job5
Psalms19
Proverbs3
Ecclesiastes1
Isaiah15
Jeremiah27
Lamentations3
Ezekiel20
Daniel8
Hosea2
Amos1
Jonah1
Nahum1
Zechariah1
Genesis1
Exodus9
Leviticus7
Numbers1
Deuteronomy4
Judges1
1 Samuel1
1 Kings4
2 Kings4
2 Chronicles6
Job5
Psalms21
Proverbs3
Ecclesiastes1
Isaiah14
Jeremiah28
Lamentations3
Ezekiel21
Daniel8
Hosea2
Amos1
Jonah1
Nahum1
Zechariah1
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2811) rbs (סהבר ShBR) AC: Burst CO: Grain AB: ?: The grain is placed on the threshing floor or in the millstone and crushed to burst out the seeds from the hulls. [from: rp]

V) rbs (סהבר ShBR) - I. Burst:To burst out or through. [Hebrew and Aramaic] II. Exchange:To buy or sell produce, usually grain. [denominative of the noun meaning grain] KJV (172): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Hophal, Piel, Participle) break, destroy, hurt, tear, birth, crush, quench, buy, sell - Strongs: H7665 (שָׁבַר), H7666 (שָׁבַר), H8406 (תְּבַר)

Nm) rbs (סהבר ShBR) - I. Shattering: II. Grain:As being burst open on the threshing floor or in the millstone. KJV (53): destruction, breach, hurt, breaking, affliction, bruise, crashing, interpretation, vexation, corn, victuals - Strongs: H7667 (שֵׁבֶר), H7668 (שֶׁבֶר)

am) rbsm (מסהבר MShBR) - Birth canal: The place of bursting through. KJV (3): birth, breaking - Strongs: H4866 (מַשְׁבֵּר)

hm) rbsm (מסהבר MShBR) - Breaker: Large waves of the sea that burst onto the shore. KJV (5): waves, billows - Strongs: H4867 (מִשְׁבָּר)

ejm) nfrbis (סהיברונ ShYBRWN) - Bursting: KJV (2): destruction, breaking - Strongs: H7670 (שִׁבָּרוֹן)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2013 Jeff Brenner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
אֲשַׁבֵּ֔ר אֶשְׁבֹּ֔ר אֶשְׁבֹּ֞ר אֶשְׁבֹּ֤ר אֶשְׁבֹּ֥ר אֶשְׁבּ֣וֹר אַשְׁבִּ֛יר אשבור אשביר אשבר בְּשִׁבְרִ֣י בְּשִׁבְרִי֙ בְּשִׁבְרִי־ בר בשברי בשברי־ הַנִּשְׁבָּ֑רֶת הָשְׁבָּ֑רְתִּי הנשברת השברתי וְהַ֨נִּשְׁבֶּ֔רֶת וְהַנִּשְׁבֶּ֖רֶת וְיִשָּׁבֵ֑רוּ וְלַנִּשְׁבֶּ֙רֶת֙ וְלַנִּשְׁבֶּ֣רֶת וְנִשְׁבְּר֖וּ וְנִשְׁבְּר֤וּ וְנִשְׁבַּ֣ר וְנִשְׁבָּ֔רוּ וְשִׁבַּ֖ר וְשִׁבַּ֗ר וְשִׁבַּר֙ וְשִׁבַּרְתֶּם֙ וְשַׁבֵּ֥ר וְשָֽׁבַרְתִּי֙ וְשָׁבַ֥רְתִּי וְשָׁבַרְתִּ֖י וְשָׁבַרְתִּ֥י וְשָׁבַרְתִּי֙ וְשָׁבַרְתָּ֖ וְתִשָּׁ֤בֶר וַ֝יְשַׁבֵּ֗ר וַֽיִּשְׁבְּרֵ֙הוּ֙ וַֽיִּשְׁבְּרֵֽהוּ׃ וַיְשַׁבְּר֣וּ וַיְשַׁבֵּ֥ר וַיְשַׁבֵּר֙ וַיִּשְׁבְּר֣וּ וַיִּשָּׁבְר֣וּ וַיִּשָּׁבֵ֔ר וַתִּשָּׁבֵ֑ר וַתִּשָּׁבֵ֖ר וַתִּשָּׁבֵ֤ר וַתִּשָּׁבַ֤רְנָה וָֽ֭אֲשַׁבְּרָה וָאֲשַׁבְּרֵ֖ם וָאֶשְׁבֹּ֣ר וָאֶשְׁבֹּר֙ וּ֠שְׁבָרָהּ וּמְשַׁבֵּ֤ר ואשבר ואשברה ואשברם והנשברת וישבר וישברהו וישברהו׃ וישברו ולנשברת ומשבר ונשבר ונשברו ושבר ושברה ושברת ושברתי ושברתם ותשבר ותשברנה יְ֭שַׁבֵּר יְשַׁבֵּ֖ר יִ֝שָּׁבֵ֗ר יִשְׁבְּר֖וּ יִשְׁבְּר֖וּהוּ יִשְׁבְּרוּ־ יִשְׁבֹּר֙ יִשְׁבּ֔וֹר יִשָּׁבֵ֑ר יִשָּׁבֵ֔ר יִשָּׁבֵֽר׃ ישבור ישבר ישבר׃ ישברו ישברו־ ישברוהו לְהִשָּׁבֵֽר׃ לְנִשְׁבְּרֵי־ לִשְׁב֣וּרֵי לִשְׁבֹּ֣ר לִשְׁבֹּ֤ר לִשְׁבֹּ֥ר להשבר׃ לנשברי־ לשבורי לשבר נִשְׁבְּר֖וּ נִשְׁבְּר֥וּ נִשְׁבְּרָ֖ה נִשְׁבְּרָ֛ה נִשְׁבְּרָה֙ נִשְׁבֶּ֥רֶת נִשְׁבַּ֖ר נִשְׁבַּ֜רְתִּי נִשְׁבַּ֥ר נִשְׁבַּ֧ר נִשְׁבַּר֙ נִשְׁבָּ֑רָה נִשְׁבָּ֗ר נִשְׁבָּ֥ר נִשְׁבָּ֫רָ֥ה נִשְׁבָּֽרָה׃ נִשְׁבָּרִ֔ים נִשְׁבְּר֥וּ נשבר נשברה נשברה׃ נשברו נשברים נשברת נשברתי שְׁ֭בֹר שְׁב֞וֹר שְׁבָרֵ֖ךְ שִׁ֭בַּר שִׁבְּר֣וּ שִׁבֵּ֑רוּ שִׁבֵּֽר׃ שִׁבַּ֑רְתָּ שִׁבַּ֖ר שִׁבַּ֖רְתָּ שִׁבַּ֣ר שִׁבַּ֥ר שִׁבַּֽרְתָּ׃ שֶׁ֨בֶר שָֽׁבְרָ֥ה שָׁ֣בְרוּ שָׁב֜וּר שָׁבְרֵֽם׃ שָׁבַ֖ר שָׁבַ֞רְתִּי שָׁבַ֣רְתִּי שָׁבַ֥ר שָׁבָ֑רְתִּי שָׁבָ֑רְתָּ שָׁבָֽר׃ שֹׁבֵ֖ר שֹׁבֵ֣ר שֹׁבֵ֤ר שבור שבר שבר׃ שברה שברו שברך שברם׃ שברת שברת׃ שברתי תְּ֝שַׁבֵּ֗ר תְּשַׁבֵּ֑רוּ תְּשַׁבֵּ֖ר תְּשַׁבֵּר֑וּן תִּשְׁבָּר־ תִּשָּׁבֵ֔ר תִּשָּׁבֵ֣ר תִּשָּׁבֵֽר׃ תִּשָּׁבַ֑רְנָה תִּשָּׁבַ֔רְנָה תִּשָּׁבַ֥ר תִּשָּׁבַֽרְנָה׃ תִשְׁבְּרוּ־ תִשְׁבֹּֽרוּ׃ תִשָּׁבֵֽר׃ תשבר תשבר־ תשבר׃ תשברו תשברו־ תשברו׃ תשברון תשברנה תשברנה׃ ’ă·šab·bêr ’aš·bîr ’ăšabbêr ’ašbîr ’eš·bō·wr ’eš·bōr ’ešbōr ’ešbōwr ashabBer ashBir bar bə·šiḇ·rî bə·šiḇ·rî- beshivRi bəšiḇrî bəšiḇrî- ḇōr eshBor hā·šə·bā·rə·tî han·niš·bā·reṯ hannišbāreṯ hannishBaret hāšəbārətî hasheBareti lə·hiš·šā·ḇêr lə·niš·bə·rê- lehishshaVer ləhiššāḇêr lənišbərê- lenishberei liš·bōr liš·ḇū·rê lišbōr lišḇūrê lishBor lishVurei niš·bā·rāh niš·bā·rîm niš·bar niš·bār niš·bar·tî niš·bə·rāh niš·be·reṯ niš·bə·rū nišbar nišbār nišbārāh nišbārîm nišbartî nišbərāh nišbereṯ nišbərū nishBar nishBarah nishbaRim nishBarti nishbeRah nishBeret nishbeRu šā·ḇā·rə·tā šā·ḇā·rə·tî šā·ḇar šā·ḇār šā·ḇar·tî šā·ḇə·rāh šā·ḇə·rêm šā·ḇə·rū šā·ḇūr šāḇar šāḇār šāḇārətā šāḇārətî šāḇartî šāḇərāh šāḇərêm šāḇərū šāḇūr šə·ḇā·rêḵ še·ḇer šə·ḇō·wr šəḇārêḵ šeḇer šəḇōwr shaVar shaVareta shaVareti shaVarti shaveRah shaveRem Shaveru shaVur shevaRech Shever sheVor shibBar shibBarta shibBer shibbeRu shoVer šib·bar šib·bar·tā šib·bê·rū šib·bə·rū šib·bêr šibbar šibbartā šibbêr šibbêrū šibbərū šō·ḇêr šōḇêr tə·šab·bê·rū tə·šab·bê·rūn tə·šab·bêr təšabbêr təšabbêrū təšabbêrūn teshabBer teshabBeru teshabbeRun tiš·bār- ṯiš·bə·rū- ṯiš·bō·rū tiš·šā·ḇar tiš·šā·ḇar·nāh tiš·šā·ḇêr ṯiš·šā·ḇêr tišbār- ṯišbərū- ṯišbōrū tishberu tishbor tishBoru tishshaVar tishshaVarnah tishshaVer tiššāḇar tiššāḇarnāh tiššāḇêr ṯiššāḇêr ū·mə·šab·bêr ū·šə·ḇā·rāh ūməšabbêr umeshabBer ūšəḇārāh Ushevarah Vaashabberah vaashabbeRem vaeshBor vaiyishbeRehu vaiyishbeRu vaiyishshaVer vaiyishshaveRu vattishshaVarnah vattishshaVer vayshabBer vayshabbeRu veHannishBeret velannishBeret venishBar venishBaru venishbeRu veshabBer veshavarTa veshavarTi veshibBar veshibbarTem vetishShaver veyishshaVeru vor wā’ăšabbərāh wā’ăšabbərêm wā’ešbōr wā·’ă·šab·bə·rāh wā·’ă·šab·bə·rêm wā·’eš·bōr wat·tiš·šā·ḇar·nāh wat·tiš·šā·ḇêr wattiššāḇarnāh wattiššāḇêr way·šab·bə·rū way·šab·bêr way·yiš·bə·rê·hū way·yiš·bə·rū way·yiš·šā·ḇə·rū way·yiš·šā·ḇêr wayšabbêr wayšabbərū wayyišbərêhū wayyišbərū wayyiššāḇêr wayyiššāḇərū wə·han·niš·be·reṯ wə·lan·niš·be·reṯ wə·niš·bā·rū wə·niš·bar wə·niš·bə·rū wə·šā·ḇar·tā wə·šā·ḇar·tî wə·šab·bêr wə·šib·bar wə·šib·bar·tem wə·ṯiš·šā·ḇer wə·yiš·šā·ḇê·rū wəhannišbereṯ wəlannišbereṯ wənišbar wənišbārū wənišbərū wəšāḇartā wəšāḇartî wəšabbêr wəšibbar wəšibbartem wəṯiššāḇer wəyiššāḇêrū yə·šab·bêr yəšabbêr Yeshabber yiš·bə·rū yiš·bə·rū- yiš·bə·rū·hū yiš·bō·wr yiš·bōr yiš·šā·ḇêr yišbərū yišbərū- yišbərūhū yišbōr yišbōwr yishberu yishbeRuhu yishBor yishshaVer yiššāḇêr
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 
Prev Entry
שֵׂבֶר
Next Entry
שָׁבַר
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Ezra Hebrew font
AHL Early Hebrew font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology