ver. 2.0.15.04.26
Finding the new version too difficult to understand? Go to http://classic.studylight.org/
Problem finding something? Get the StudyLight-HowTo PDF file or read the "Frequently Asked Questions"

Old Testament Hebrew

Entry for Strong's #7901 - שָׁכַב

Transliteration:
shâkab
Phonetics:
shaw-kab'  
Word Origin:
a primitive root
Parts of Speech:
Verb
TWOT:
2381
Word Definition  [ Brown-Drivers-Briggs' | Strong's ]
Brown-Driver-Briggs' Definition
 1. to lie down
  1. (Qal)
   1. to lie, lie down, lie on
   2. to lodge
   3. to lie (of sexual relations)
   4. to lie down (in death)
   5. to rest, relax (fig)
  2. (Niphal) to be lain with (sexually)
  3. (Pual) to be lain with (sexually)
  4. (Hiphil) to make to lie down
  5. (Hophal) to be laid
Greek Equivalent Words:
Strong #: 373 ‑ ἀναπαύω (an‑ap‑ow'‑o);   599 ‑ ἀποθνῄσκω (ap‑oth‑nace'‑ko);   2518 ‑ καθεύδω (kath‑yoo'‑do);   2521 ‑ κάθημαι (kath'‑ay‑mahee);   2621 ‑ κατάκειμαι (kat‑ak'‑i‑mahee);   2647 ‑ καταλύω (kat‑al‑oo'‑o);   2845 ‑ κοίτη (koy'‑tay);   2942 ‑ κυβερνήτης (koo‑ber‑nay'‑tace);   2730 ‑ κατοικέω (kat‑oy‑keh'‑o);   2827 ‑ κλίνω (klee'‑no);   3435 ‑ μολύνω (mol‑oo'‑no);   2837 ‑ κοιμάω (koy‑mah'‑o);  
Frequency / Word  [ Book | Word ]
Verse Results
KJV (212)NAS (208)HCS (210)
Genesis18
Exodus3
Leviticus15
Numbers4
Deuteronomy15
Joshua2
Judges2
Ruth5
1 Samuel9
2 Samuel18
1 Kings20
2 Kings19
2 Chronicles12
Job11
Psalms6
Proverbs6
Ecclesiastes2
Isaiah7
Jeremiah2
Lamentations1
Ezekiel12
Hosea1
Amos1
Jonah1
Micah1
Zechariah1
Genesis18
Exodus3
Leviticus15
Numbers4
Deuteronomy14
Joshua2
Judges2
Ruth5
1 Samuel9
2 Samuel18
1 Kings20
2 Kings19
2 Chronicles12
Job11
Psalms6
Proverbs6
Ecclesiastes2
Isaiah6
Jeremiah1
Lamentations1
Ezekiel12
Hosea1
Amos1
Jonah1
Micah1
Genesis20
Exodus3
Leviticus17
Numbers4
Deuteronomy17
Joshua2
Judges2
Ruth8
1 Samuel13
2 Samuel17
1 Kings21
2 Kings19
2 Chronicles12
Job11
Psalms6
Proverbs8
Ecclesiastes2
Isaiah7
Jeremiah2
Lamentations1
Ezekiel13
Hosea1
Amos1
Jonah1
Micah1
Zechariah1
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

2834) bks (סהכב ShKB) AC: Lay CO: Bed AB: Copulation: A laying down for copulation. [from: bs]

V) bks (סהכב ShKB) - Lay: To lay down for copulation, rest or sleep. KJV (212): (vf: Paal, Niphal, Hiphil, Hophal, Pual) lie, sleep, rest - Strongs: H7901 (שָׁכַב)

Nf1) ebks (סהכבה ShKBH) - Lying: A laying with another in copulation. Also something spread out. KJV (9): copulation, lie, carnally, from - Strongs: H7902 (שִׁכְבָה)

cf2) tbfks (סהכובת ShKWBT) - Copulation: KJV (4): lie - Strongs: H7903 (שְׁכֹבֶת)

hm) bksm (מסהכב MShKB) - Bed: [Hebrew and Aramaic] KJV (52): bed, couch - Strongs: H4903 (מִשְׁכַּב), H4904 (מִשְׁכָּב)

AHL Definitions Copyright: ©1999-2013 Jeff Brenner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
אֶשְׁכְּבָ֪ה אֶשְׁכָּ֑ב אשכב אשכבה בְּֽ֭שָׁכְבְּךָ בְּשִׁכְבָ֖הּ בְשָׁכְב֗וֹ בשכבה בשכבו בשכבך הִשְׁכִּ֥יבָה הַשְׁכֵּ֣ב הַשֹּֽׁכְבִים֙ הַשֹּׁכֵ֥ב השכב השכבים השכיבה וְ֝שָׁכַבְתָּ֗ וְהִשְׁכַּבְתִּ֖ים וְהַשֹּׁכֵ֣ב וְהָשְׁכְּבָ֖ה וְהֻשְׁכַּב֩ וְלִשְׁכַּ֣ב וְנִשְׁכְּבָ֣ה וְשָֽׁכַבְתִּי֙ וְשָֽׁכַבְתָּ֙ וְשָׁ֨כַבְתָּ֜ וְשָׁכְבָ֣ה וְשָׁכַ֣ב וְשָׁכַ֥ב וְשָׁכַ֨ב וְשָׁכַב֙ וְשָׁכָ֑בְתְּ וְתִשְׁכַּ֖ב וַיִּשְׁכְּב֤וּ וַיִּשְׁכְּבוּ־ וַיִּשְׁכַּ֕ב֙ וַיִּשְׁכַּ֖ב וַיִּשְׁכַּ֣ב וַיִּשְׁכַּ֤ב וַיִּשְׁכַּ֥ב וַיִּשְׁכַּ֨ב וַיִּשְׁכַּב֙ וַיִּשְׁכַּב־ וַיִּשְׁכָּֽב׃ וַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּ וַיַּשְׁכִּיבֻ֗הוּ וַתִּשְׁכַּ֣ב וַתִּשְׁכַּ֤ב וַתִּשְׁכָּֽב׃ וַתַּשְׁכִּבֵ֔הוּ וַתַּשְׁכִּיבֵ֖הוּ וּ֝כְשֹׁכֵ֗ב וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּשְׁכַבְתֶּ֖ם ובשכבך והשכב והשכבה והשכבתים וישכב וישכב־ וישכב׃ וישכבהו וישכבו וישכבו־ וישכיבהו וכשכב ולשכב ונשכבה ושכב ושכבה ושכבת ושכבתי ושכבתם ותשכב ותשכב׃ ותשכבהו ותשכיבהו יִ֭שְׁכַּב יִשְׁכְּב֥וּ יִשְׁכְּבוּ֙ יִשְׁכְּבוּן֙ יִשְׁכַּ֖ב יִשְׁכַּ֤ב יִשְׁכַּ֥ב יִשְׁכַּ֨ב יִשְׁכַּב֙ יִשְׁכַּב־ יִשְׁכָּ֑ב יִשְׁכָּ֑בוּ יִשְׁכָּ֔ב יִשְׁכָּ֖בוּ יִשְׁכָּב֑וּן יִשְׁכָּבֽוּן׃ יִשְׁכָּבוּ֒ יַשְׁכִּֽיב׃ ישכב ישכב־ ישכבו ישכבון ישכבון׃ ישכיב׃ כְּשֹׁכֵ֣ב כִּשְׁכַ֥ב כב כשכב לִשְׁכַּ֖ב לִשְׁכַּ֣ב לִשְׁכַּ֤ב לִשְׁכַּ֥ב לִשְׁכַּב֙ לִשְׁכָּֽב׃ לשכב לשכב׃ מִשֹּׁכֶ֣בֶת מֻשְׁכָּ֖ב משכב משכבת נִשְׁכְּבָ֣ה נשכבה שְׁכַ֥ב שְׁכַֽב־ שְׁכַב֙ שְׁכָ֑ב שְׁכָֽב׃ שְׁכָב֒ שִׁכְבִ֖י שִׁכְבִ֣י שִׁכְבִ֥י שִׁכְבָ֣ה שִׁכְבָ֥ה שָֽׁכַב־ שָׁ֝כַ֗ב שָׁכְב֛וּ שָׁכְב֣וּ שָׁכְב֥וּ שָׁכְב֨וּ שָׁכְבָ֖ה שָׁכַ֔בְתָּ שָׁכַ֗ב שָׁכַ֗בְתִּי שָׁכַ֞ב שָׁכַ֣ב שָׁכַ֣בְתִּי שָׁכַ֤ב שָׁכַ֥ב שָׁכַ֥בְתִּי שָׁכַ֧ב שָׁכָ֑ב שָׁכֹב֩ שֹֽׁכְבִ֔ים שֹׁ֥כְבֵי שֹׁכְבִ֖ים שֹׁכֵ֑ב שֹׁכֵ֔ב שֹׁכֵ֖ב שֹׁכֵ֣ב שֹׁכֵ֣ב ׀ שֹׁכֵ֤ב שֹׁכֵ֥ב שֹׁכֵב֙ שֹׁכֶ֖בֶת שׁוֹכֵ֣ב שוכב שכב שכב־ שכב׃ שכבה שכבו שכבי שכבים שכבת שכבתי תִּשְׁכְּבוּן֮ תִּשְׁכַּ֣ב תִּשְׁכַּ֤ב תִּשְׁכַּ֥ב תִּשְׁכַּב֙ תִּשְׁכָּ֑ב תִּשְׁכָּֽב׃ תִּשְׁכָּבֽוּן׃ תִשְׁכַּ֖ב תִשְׁכָּ֔ב תשכב תשכב׃ תשכבון תשכבון׃ ’eš·kāḇ ’eš·kə·ḇāh ’eškāḇ ’eškəḇāh bə·šā·ḵə·bə·ḵā ḇə·šā·ḵə·ḇōw bə·šiḵ·ḇāh bəšāḵəbəḵā ḇəšāḵəḇōw Beshachebecha beshichVah bəšiḵḇāh Chav eshKav eshkeVah haš·kêḇ haš·šō·ḵə·ḇîm haš·šō·ḵêḇ hashKev hashshoChev hashshocheVim haškêḇ haššōḵêḇ haššōḵəḇîm hiš·kî·ḇāh hishKivah hiškîḇāh ḵaḇ kə·šō·ḵêḇ keshoChev kəšōḵêḇ kiš·ḵaḇ kishChav kišḵaḇ liš·kaḇ liš·kāḇ lishKav liškaḇ liškāḇ miš·šō·ḵe·ḇeṯ mishshoChevet miššōḵeḇeṯ muš·kāḇ mushKav muškāḇ niš·kə·ḇāh nishkeVah niškəḇāh šā·ḵaḇ šā·ḵāḇ šā·ḵaḇ- šā·ḵaḇ·tā šā·ḵaḇ·tî šā·ḵə·ḇāh šā·ḵə·ḇū šā·ḵōḇ šāḵaḇ šāḵāḇ šāḵaḇ- šāḵaḇtā šāḵaḇtî šāḵəḇāh šāḵəḇū šāḵōḇ šə·ḵaḇ šə·ḵāḇ šə·ḵaḇ- šəḵaḇ šəḵāḇ šəḵaḇ- shaChav shaChavta shaChavti shacheVah shacheVu shaCho sheChav shichVah shichVi shoChev Shochevei shoChevet shocheVim šiḵ·ḇāh šiḵ·ḇî šiḵḇāh šiḵḇî šō·ḵə·ḇê šō·ḵe·ḇeṯ šō·ḵə·ḇîm šō·ḵêḇ šō·w·ḵêḇ šōḵêḇ šōḵəḇê šōḵeḇeṯ šōḵəḇîm šōwḵêḇ tiš·kā·ḇūn tiš·kaḇ tiš·kāḇ ṯiš·kaḇ ṯiš·kāḇ tiš·kə·ḇūn tishKav tishkaVun tishkeVun tiškaḇ tiškāḇ ṯiškaḇ ṯiškāḇ tiškāḇūn tiškəḇūn ū·ḇə·šā·ḵə·bə·ḵā ū·ḵə·šō·ḵêḇ ū·šə·ḵaḇ·tem ūḇəšāḵəbəḵā ucheshoChev ūḵəšōḵêḇ ūšəḵaḇtem ushechavTem uveshachebeCha vaiyashkiVehu vaiyashkiVuhu vaiyishKav vaiyishkevu vattashkiVehu vattishKav vehashekeVah vehashshoChev vehishkavTim vehushKav velishKav venishkeVah veshaChav veshaChavet veshachavTa veshachavTi veshacheVah veshacheVo vetishKav wat·taš·ki·ḇê·hū wat·taš·kî·ḇê·hū wat·tiš·kaḇ wat·tiš·kāḇ wattaškiḇêhū wattaškîḇêhū wattiškaḇ wattiškāḇ way·yaš·ki·ḇê·hū way·yaš·kî·ḇu·hū way·yiš·kaḇ way·yiš·kāḇ way·yiš·kaḇ- way·yiš·kə·ḇū way·yiš·kə·ḇū- wayyaškiḇêhū wayyaškîḇuhū wayyiškaḇ wayyiškāḇ wayyiškaḇ- wayyiškəḇū wayyiškəḇū- wə·hā·šə·kə·ḇāh wə·haš·šō·ḵêḇ wə·hiš·kaḇ·tîm wə·huš·kaḇ wə·liš·kaḇ wə·niš·kə·ḇāh wə·šā·ḵā·ḇət wə·šā·ḵaḇ wə·šā·ḵaḇ·tā wə·šā·ḵaḇ·tî wə·šā·ḵə·ḇāh wə·ṯiš·kaḇ wəhāšəkəḇāh wəhaššōḵêḇ wəhiškaḇtîm wəhuškaḇ wəliškaḇ wəniškəḇāh wəšāḵaḇ wəšāḵāḇət wəšāḵaḇtā wəšāḵaḇtî wəšāḵəḇāh wəṯiškaḇ yaš·kîḇ yashKiv yaškîḇ yiš·kā·ḇū yiš·kā·ḇūn yiš·kaḇ yiš·kāḇ yiš·kaḇ- yiš·kə·ḇū yiš·kə·ḇūn yishKav yishkaVu yishkaVun yishkeVu yishkeVun yiškaḇ yiškāḇ yiškaḇ- yiškāḇū yiškāḇūn yiškəḇū yiškəḇūn
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 
Prev Entry
שׂךְ
Next Entry
שִׁכְבָה
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Ezra Hebrew font
AHL Early Hebrew font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology