ver. 2.0.15.04.19
Finding the new version too difficult to understand? Go to http://classic.studylight.org/
Problem finding something? Get the StudyLight-HowTo PDF file or read the "Frequently Asked Questions"

Old Testament Hebrew

Entry for Strong's #8130 - שָׂנֵא

Transliteration:
śânê'
Phonetics:
saw-nay'  
Word Origin:
a primitive root
Parts of Speech:
Verb
TWOT:
2272
Word Definition  [ Brown-Drivers-Briggs' | Strong's ]
Brown-Driver-Briggs' Definition
 1. to hate, be hateful
  1. (Qal) to hate
   1. of man
   2. of God
   3. hater, one hating, enemy (participle) (subst)
  2. (Niphal) to be hated
  3. (Piel) hater (participle)
   1. of persons, nations, God, wisdom
Greek Equivalent Words:
Strong #: 5227 ‑ ὑπεναντίος (hoop‑en‑an‑tee'‑os);   3404 ‑ μισέω (mis‑eh'‑o);   2190 ‑ ἐχθρός (ekh‑thros');  
Frequency / Word  [ Book | Word ]
Verse Results
KJV (146)NAS (145)HCS (145)
Genesis7
Exodus4
Leviticus2
Numbers1
Deuteronomy18
Joshua1
Judges3
2 Samuel6
1 Kings1
2 Chronicles3
Esther3
Job3
Psalms40
Proverbs25
Ecclesiastes3
Isaiah4
Jeremiah2
Ezekiel4
Hosea1
Amos4
Micah1
Zechariah1
Malachi2
Genesis7
Exodus4
Leviticus2
Numbers1
Deuteronomy18
Joshua1
Judges3
2 Samuel6
1 Kings1
2 Chronicles3
Esther3
Job3
Psalms40
Proverbs25
Ecclesiastes3
Isaiah4
Jeremiah2
Ezekiel4
Hosea1
Amos4
Micah1
Zechariah1
Malachi2
Genesis7
Exodus4
Leviticus2
Numbers1
Deuteronomy20
Joshua1
Judges3
2 Samuel8
1 Kings1
2 Chronicles3
Esther3
Job3
Psalms41
Proverbs26
Ecclesiastes3
Isaiah4
Jeremiah2
Ezekiel4
Hosea1
Amos4
Micah1
Zechariah1
Malachi2
Ancient Hebrew Lexicon Definitions

1336) nx (סנ SN) AC: Pierce CO: Thorn AB: Hate: The pictograph x is a picture of a thorn, the n is a picture of seed. Combined these mean "thorn seed". The thorn, the seed of a plant with small sharp points) cause one to turn directions to avoid them. (eng: sin)

A) nx (סנ SN) AC: ? CO: Thorn AB: ?

Nm ) nx (סנ SN) - Thorn: [df: Nu] KJV (2): thorn - Strongs: H6791 (צֵן)

B) nnx (סננ SNN) AC: ? CO: Thorn AB: ?

bm ) ninx (סנינ SNYN) - Thorn: [df: Nynu Nnu] KJV (2): thorn - Strongs: H6796 (צָנִן)

C) nxa (אסנ ASN) AC: ? CO: ? AB: Harm

cm ) nfxa (אסונ ASWN) - Harm: The pain from the thorn. KJV (5): mischief - Strongs: H611 (אָסוֹן)

D) nax (סאנ SAN) AC: Pierce CO: Weapon AB: ?

V) nax (סאנ SAN) - Pierce: To pierce with a weapon. KJV (1): (vf: Paal) warrior - Strongs: H5431 (סָאַן)

cm) nfax (סאונ SAWN) - Weapon: A sharp weapon as a thorn. KJV (1): battle - Strongs: H5430 (סְאוֹן)

E) anx (סנא SNA) AC: ? CO: ? AB: Hate: Like a thorn, hate causes one to turn away from another.

V) anx (סנא SNA) - Hate: [Hebrew and Aramaic] [df: anV] KJV (147): (vf: Paal, Niphal, Piel, Participle) hate, enemy, foe, hateful - Strongs: H8130 (שָׂנֵא), H8131 (שְׂנָא)

Nf1 ) eanx (סנאה SNAH) - Hate: [df: hanV] KJV (16): hatred, hated, hatefully - Strongs: H8135 (שִׂנְאָה)

bm ) ainx (סניא SNYA) - Hate: [df: aynV] KJV (1): hated - Strongs: H8146 (שָׂנִיא)

H) enx (סנה SNH) AC: ? CO: Thorn AB: ?

Nm ) enx (סנה SNH) - Thorn bush: KJV (6): bush - Strongs: H5572 (סְנֶה)

M) nix (סינ SYN) AC: ? CO: Shield AB: ?

Nf1 ) enix (סינה SYNH) - Shield: A protection against a weapon. [df: hnu] KJV (22): shield, buckler, target, hook, cold - Strongs: H6793 (צִנָּה)

Adopted Roots:

AHL Definitions Copyright: ©1999-2013 Jeff Brenner, Ancient Hebrew Research Center Used by permission of the author.
List of Word Forms
אֶשְׂנָ֑א אשנא בְּשִׂנְאַ֤ת בְּשֹׂ֣נְאֵיהֶ֔ם בְּשֹׂנְאֵיהֶֽם׃ בְשֹׂנְאֵיהֶ֖ם בְשֹׂנְאָֽי׃ בשנאי׃ בשנאיהם בשנאיהם׃ בשנאת הַשְּׂנוּאָ֖ה הַשְּׂנוּאָ֜ה השנואה וְהַשְּׂנוּאָ֑ה וְלִמְשַׂנְאַ֖י וְלִשְׂנֹ֖א וְשִׂנְאַ֖ת וְשָׂנֵ֙אתִי֙ וְשָׂנֵ֤אתִֽי וְשֹׂנְאֵ֖י וְשֹׂנֵ֖א וְשׂוֹנֵ֖א וַֽיִּשְׂנְא֖וּ וַיִּשְׂנָאֶ֣הָ וַיִּשְׂנָאֶֽהָ׃ וַתִּשְׂנָ֫א וּ֝מְשַׂנְאֵ֗ינוּ וּ֝מְשַׂנְאֶ֗יךָ וּ֝מְשַׂנְאַ֗י וּ֝מִשֹּׂנְאַ֗י וּלְשֹׂנְאֵ֥י וּמְשַׂנְאֵ֥ינוּ וּמְשַׂנְאָ֖יו וּמְשַׂנְאָ֥יו וּשְׂנֵאֶֽךָ׃ וּשְׂנֵאָֽהּ׃ וּשְׂנֵאָהּ֮ וּשְׂנוּאָ֖ה והשנואה וישנאה וישנאה׃ וישנאו ולמשנאי ולשנא ולשנאי ומשנאי ומשנאיו ומשנאיך ומשנאינו ושונא ושנא ושנאה ושנאה׃ ושנאי ושנאך׃ ושנאת ושנאתי ושנואה ותשנא יִשְׂנְאוּ־ יִשְׂנָ֣א יִשְׂנָאֶ֑ךָּ יִשָּׂ֣נֵא יִשָּׂנֵֽא׃ ישנא ישנא׃ ישנאו־ ישנאך לְשֹׂ֣נְא֔וֹ לְשֹׂנְאָ֛יו לְשֹׂנְאָֽ֑י׃ לִשְׂנֹ֔א לִשְׂנֹ֣א לִשְׂנֹֽא׃ לשנא לשנא׃ לשנאו לשנאי׃ לשנאיו מְ֝שַׂנְאַ֗י מְ֝שַׂנְאָ֗יו מְ֭שַׂנְאִי מְשַׂנְאִ֑י מְשַׂנְאֵ֣י מְשַׂנְאֶ֖יךָ מְשַׂנְאַ֖י מִ֝שֹּֽׂנְאַ֗י מִשֹּׂ֣נְאַ֔י מִשֹּׂנְאָ֑י משנאי משנאיו משנאיך נאך נאת נאתי נואה שְֽׂנֵאֻ֗הוּ שְֽׂנֹ֫את שְׂ֭נוּאָה שְׂנֵאָ֔הּ שְׂנֵאתִ֑ים שְׂנֵאתִ֔ים שְׂנֵאתִ֗יהוּ שְׂנֵאתִ֗יו שְׂנֵאתִֽיהָ׃ שְׂנֵאתֶ֣ם שְׂנֵאתַ֙נִי֙ שְׂנֵאתָ֔הּ שְׂנֹ֣א שְׂנֹ֥א שְׂנוּאָ֔ה שְׂנוּאָ֣ה שִׂנְא֫וּ שִׂנְאוּ־ שָֽׂנְאָ֥ה שָׂ֝נֵ֗אתָ שָׂ֣נְאוּ שָׂ֭נֵאתִי שָׂנְא֥וּ שָׂנְאָ֣ה שָׂנֵ֑את שָׂנֵ֑אתִי שָׂנֵ֖א שָׂנֵ֖אתִי שָׂנֵ֖אתָ שָׂנֵ֗א שָׂנֵ֗אתִי שָׂנֵ֣א שָׂנֵ֣אתִי שָׂנֵ֣אתָ שָׂנֵ֤א שָׂנֵ֤אתִי ׀ שָׂנֵ֥אתִי שָׂנֵֽאתִי׃ שָׂנֹ֣א שֹֽׂנְאֵיכֶ֔ם שֹׂ֣נְאֵ֔ינוּ שֹׂ֣נְאֵי שֹׂ֣נְאֶ֔יךָ שֹׂ֥נְאֵי שֹׂ֭נַאֲךָ שֹׂנְאֵ֥י שֹׂנְאֵיהֶֽם׃ שֹׂנְאֵיכֶ֜ם שֹׂנְאֶ֔יךָ שֹׂנְאֶ֖יךָ שֹׂנְאֶ֥יךָ שֹׂנְאֶֽיךָ׃ שֹׂנְאַ֣י שֹׂנְאַ֥י שֹׂנְאַ֪י שֹׂנְאָ֑י שֹׂנְאָֽיו׃ שֹׂנְאוֹתַ֙יִךְ֙ שֹׂנֵ֣א שֹׂנֵ֥א שֹׂנַאֲךָ֗ שְׂנֻאֵ֖י שֹׂ֥נֵא שׂוֹנֵ֑א שׂוֹנֵ֖א שׂוֹנֵ֣א שׂוֹנֵ֥א שׂוֹנֵֽא׃ שונא שונא׃ שנא שנאה שנאהו שנאו שנאו־ שנאותיך שנאי שנאיהם׃ שנאיו׃ שנאיך שנאיך׃ שנאיכם שנאינו שנאך שנאת שנאתה שנאתי שנאתי׃ שנאתיה׃ שנאתיהו שנאתיו שנאתים שנאתם שנאתני שנואה תִשְׂנָ֥א תשנא ’eś·nā ’eśnā bə·śin·’aṯ ḇə·śō·nə·’āy bə·śō·nə·’ê·hem ḇə·śō·nə·’ê·hem bəśin’aṯ besinAt ḇəśōnə’āy bəśōnə’êhem ḇəśōnə’êhem besoneeiHem esNa haś·śə·nū·’āh haśśənū’āh hassenuAh lə·śō·nə·’āw lə·śō·nə·’āy lə·śō·nə·’ōw ləśōnə’āw ləśōnə’āy ləśōnə’ōw lesoneAi lesoneAv leSoneO liś·nō lisNo liśnō mə·śan·’āw mə·śan·’ay mə·śan·’ê mə·śan·’e·ḵā mə·śan·’î məśan’āw məśan’ay məśan’ê məśan’eḵā məśan’î mesanAi mesanAv mesanEi mesanEicha mesanI miś·śō·nə·’ay miś·śō·nə·’āy miśśōnə’ay miśśōnə’āy misSoneAi na’ăḵā na·’ă·ḵā naacha nê·ṯā nê·ṯî Neta nêṯā neti nêṯî nū’āh nū·’āh nuah śā·nê śā·nə·’āh śā·nə·’ū śā·nê·ṯā śā·nê·ṯî śā·nêṯ śā·nō saNe śānê śānə’āh śānə’ū saneAh saNet śānêṯ saNeta śānêṯā saNeti śānêṯî Saneu saNo śānō śə·nê·’āh śə·nê·’u·hū śə·nê·ṯa·nî śə·nê·ṯāh śə·nê·ṯem śə·nê·ṯî·hā śə·nê·ṯî·hū śə·nê·ṯîm śə·nê·ṯîw śə·nō śə·nōṯ śə·nū·’āh śə·nu·’ê śənê’āh śənê’uhū seneAh seneTah śənêṯāh seneTani śənêṯanî seneTem śənêṯem seneTiha śənêṯîhā seneTihu śənêṯîhū seneTim śənêṯîm seneTiv śənêṯîw seneUhu seNo śənō seNot śənōṯ śənū’āh śənu’ê senuAh senuEi śin’ū śin’ū- śin·’ū śin·’ū- sinU śō·na·’ă·ḵā śō·nê śō·nə·’āw śō·nə·’ay śō·nə·’āy śō·nə·’ê śō·nə·’ê·hem śō·nə·’e·ḵā śō·nə·’ê·ḵem śō·nə·’ê·nū śō·nə·’ō·w·ṯa·yiḵ śō·w·nê śōna’ăḵā sonaaCha soNe śōnê śōnə’āw śōnə’ay śōnə’āy śōnə’ê śōnə’êhem śōnə’eḵā śōnə’êḵem śōnə’ênū śōnə’ōwṯayiḵ soneAi soneAv Soneei soneEicha soneeiChem soneeiHem soneEinu soneoTayich śōwnê ṯiś·nā tisNa ṯiśnā ū·lə·śō·nə·’ê ū·mə·śan·’āw ū·mə·śan·’ay ū·mə·śan·’e·ḵā ū·mə·śan·’ê·nū ū·miś·śō·nə·’ay ū·śə·nê·’āh ū·śə·nê·’e·ḵā ū·śə·nū·’āh ūləśōnə’ê ulesoneEi ūməśan’āw ūməśan’ay ūməśan’eḵā ūməśan’ênū umesanAi umesanAv umesanEicha umesanEinu ūmiśśōnə’ay umissoneAi ūśənê’āh ūśənê’eḵā useneAh useneEcha ūśənū’āh usenuAh vaiyisnaEha vaiyisneU vattisNa vehassenuAh velimsanAi velisNo vesaNeti vesinAt vesoNe vesoneAi vesoneEi vesoneeiHem wat·tiś·nā wattiśnā way·yiś·nā·’e·hā way·yiś·nə·’ū wayyiśnā’ehā wayyiśnə’ū wə·haś·śə·nū·’āh wə·lim·śan·’ay wə·liś·nō wə·śā·nê·ṯî wə·śin·’aṯ wə·śō·nê wə·śō·nə·’ê wə·śō·w·nê wəhaśśənū’āh wəlimśan’ay wəliśnō wəśānêṯî wəśin’aṯ wəśōnê wəśōnə’ê wəśōwnê yiś·nā yiś·nā·’e·kā yiś·nə·’ū- yiś·śā·nê yisNa yiśnā yiśnā’ekā yisnaEka yiśnə’ū- yisneu yissaNe yiśśānê
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 
Prev Entry
שֵׁן
Next Entry
שְׂנָא
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Ezra Hebrew font
AHL Early Hebrew font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology