Attention!
Tired of see ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #853 - ἀφανίζω

Transliteration
aphanízō
Phonetics
af-an-id'-zo
Origin
from (G852)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. to snatch out of sight, to put out of view, to make unseen
  2. to cause to vanish away, to destroy, consume
  3. to deprive of lustre, render unsightly
    1. to disfigure
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 369 ‑ אַיִן (ay'‑yin);  816 ‑ אָשֵׁם (aw‑sham', aw‑shame');  1197 ‑ בָּעַר (baw‑ar');  1572 ‑ גָּמָא (gaw‑maw');  1644 ‑ גָּרַשׁ (gaw‑rash');  2000 ‑ הָמַם (haw‑mam');  2026 ‑ הָרַג (haw‑rag');  2254 ‑ חָבַל (khaw‑bal');  2763 ‑ חָרַם (khaw‑ram');  3456 ‑ יָשַׁם (yaw‑sham');  3582 ‑ כָּחַד (kaw‑khad');  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  3772 ‑ כָּרַת (kaw‑rath');  5422 ‑ נָתַץ (naw‑thats');  5487 ‑ סוּף (soof);  5595 ‑ סָפָה (saw‑faw');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  5791 ‑ עָוַת (aw‑vath');  6789 ‑ צָמַת (tsaw‑math');  7673 ‑ שָׁבַת (shaw‑bath');  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  8045 ‑ שָׁמַד (shaw‑mad');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (5)
Matthew
3
Acts
1
James
1
NAS (6)
Matthew
3
Acts
1
James
2
HCS (5)
Matthew
3
Acts
1
James
1
BSB (5)
Matthew
3
Acts
1
James
1
ESV (5)
Matthew
3
Acts
1
James
1
WEB (5)
Matthew
3
Acts
1
James
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀφᾰν-ίζω,

Att. fut. -ῐῶ X. An. 3.2.11, Pl. Tht. 184a: pf. ἠφάνικα D. 36.18:

I

1. make unseen, hide, νεφέλη.. ἠφάνισεν ἥλιον X. An. 3.4.8; hush up, ἔργον Pl. Smp. 217e: hence, lose sight of, Eub. 107.18; ἀ. τὸ συμφορώτατον do away with, reject, Hp. VM 21 (v.l. for ἀφαιρέοντας); make away with a person, Hdt. 3.126, X. Mem. 1.2.53, Th. 4.80; μή μ' ἀφανίσῃ λαβών Men. Epit. 210: Pass., τὴν γνώμην μηδὲν.. ἀφανισθεῖσαν in no part concealed or suppressed, Th. 7.8.

2. do away with, remove, ἄχος S. OC 1712 (lyr.); τινὰ πόλεος carry one off from the city, E. Ph. 1041 (lyr.); Μούσας ἀ. Ar. Nu. 972; ἀ. αὑτὸν εἰς τὸν νεών disappear into the temple, Id. Pl. 741.

3. destroy, Ἀθήνας X. An. 3.2.11, cf. Plb. 1.81.6, LXX De. 7.2; ὅλως ἀ. ἱερά D. 21.147, cf. Epigr.Gr. 376.8 (Aezani).

4. obliterate writing, Th. 6.54; footsteps, X. Cyn. 5.3, etc.; traces of bloodshed, Antipho 5.45; spirit away a witness, ib.52; get rid of, δίκην Ar. Nu. 760.

5. secrete, steal, X. Oec. 14.2.

6. obscure, mar one's good name, etc., πατρικὰς ἀρετάς, ἀξίωσιν, δόξαν, Th. 7.69, 2.61: in good sense, ἀ. ἀγαθῷ κακόν wipe out ill deeds by good, ib. 42; δύσκλειαν Id. 3.58; τὰ χρώματα ἀ. ἐκ τοῦ σώματος, of the wasting effect of grief, Antiph. 98; τρίχα βαφῇ ἀ. disguise it by dyeing, Ael. VH 7.20; ἀ. τὰ πρόσωπα (cf. ἀπρόσωπος), of artificial disfigurement, Matthew 6:16, cf. LXX Joel 2:20, Zechariah 7:14. spoil, οἶνον, ὕδωρ, Sor. 1.90, Gal. 9.645.

7. make away with property, etc., ἀργύριον, ναυτικόν, ἀνθρώπους, Aeschin. 1.101, 3.222, D. 28.12; ἀ. τὴν οὐσίαν Aeschin. 1.103; but, conceal the existence of, ἐργαστήριον, οὐσίαν, D. 27.26,44.

8. drain a cup of wine, Eub. 82.

9. ἀφανίσαι· σκεπάσαι, προνομεῦσαι, Hsch.

II Pass.,

1. disappear, be missing, Hdt. 4.8, 124, S. Ant. 255; of persons buried by a sand-storm, Hdt. 3.26; or lost at sea, Th. 8.38, X. HG 1.6.33; ἀ. κατὰ τῆς θαλάσσης, of islands, Hdt. 7.6; ὑποβρύχιος ἠφ. Plu. Crass. 19; ἀ. ἐκ τῶν Θρηίκων Hdt. 4.95; ἐξ ἀνθρώπων Lys. 2.11; ἀ. εἰς ὕλην disappear into it, X. Cyn. 10.23; καταγελασθὲν ἠφανίσθη was laughed down and disappeared, Th. 3.83.

2. live retired, X. Ages. 9.1.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀφανίζω ,

(< ἀφανής ),

[in LXX for H8074 ni., H8045 hi., etc.;]

1. to make unseen, hide from sight (Xen., a1.).

2. Later (MM, s.v.),

(a) to destroy: Matthew 6:19-20;

(b) to disfigure: Matthew 6:16. Pass., to vanish: James 4:14; to perish: Acts 13:41(LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the ordinary sense cf. (e.g.) BGU I. 38.12 πάντα ἠφάνισται . For the later meaning ";disfigure,"; ";destroy,"; cf. P Oxy IX. 1220.20 (iii/A.D.) οὐδὲν ἠφάνισεν ὁ ἱπποποτάμις , ";the hippopotamus has destroyed nothing,"; P Ryl II. 152.14 (A.D. 42) κατενέμησαν καὶ κατέφαγαν καὶ τοῖς ὅλοις ἠφάνισαν ";overran, cropped, and utterly destroyed [my pasturage]"; (Edd.), and P Lond 413.14 f. (c. A.D. 346) (= II p. 302) a request for nets since the gazelles were ";spoiling"; the writer’s crops—ἐπιδὴ τὰ δορκάδι [α ] ἀφανίζουσειν τὸ (l. τὰ ) σπόριμα . A near parallel to Matthew 6:16 is afforded by the Christian hymn P Amh I. 2.3 (iv/A.D.) Γάμον ἤλυθες βασιλῆος , Γάμον . . .. : .. ἵνα μή σ᾽ ἀφανίσῃς ";Thou hast come to the marriage of the King, the marriage . . . that thou mayst not disfigure thy face."; In a fragment of a Gnostic Gospel of early iv/A.D., P Oxy VIII. 1081.25 ff., the Saviour in answer to the disciples’ question, ";How then can we find faith?"; is represented as replying διελθο ̣[ῦσιν ἐκ τῶν ] ἀφανῶν κα [ὶ εἰ ]ς τ ̣ο ̣̣ [φῶ ]ς τῶν φαινο [μέ ]νων , ";if ye pass from the things that are hidden,"; etc. (Ed.)

In Kaibel 376.8 (Aezani, ii/A.D.) the verb is used of the ";defacing"; of a relief, ὅστις νεκρὰν πρόσοψιν ἀφανίσει τέκνου : cf. ib. 531.2 (Thrace) μου τὸ κάλλος ἠφάνισ [ε ]ν (presumably Death is the subject). In 492.3 (Thebes, i/B.C.or A.D.) Fortune ἠφάνισε a young athlete. A British Museum papyrus printed in Archiv vi. p. 102 (A.D. 114–5) has (l..7) μετέδωκέν μοι . . τὰ ἐν αὐτῇ (sc. the record office) βιβλία ἀφαν [ ]ζεσθαι , τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ἀνεύρετα εἶναι : the present tense suits best the meaning ";are being ruined.";

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αφανιεί αφανιείς αφανιείτε αφανιζει αφανίζει ἀφανίζει αφανίζεται αφανιζομενη αφανιζομένη ἀφανιζομένη αφανίζοντας αφανίζουσι αφανιζουσιν ἀφανίζουσιν αφανίσαι αφανίσαί αφανίσατε αφανίση αφανισθή αφανισθής αφανισθήσεται αφανισθήσονται αφανισθητε αφανίσθητε ἀφανίσθητε αφανισθώσι αφάνισον αφανίσω αφανίσωμεν αφανιώ ηφάνισε ηφάνισεν ηφανίσθη ηφανίσθησαν ηφανισμέναι ηφανισμένας ηφανισμένη ηφανισμένην ηφανισμένοι ηφανισμένοις ηφανισμένον ηφανισμένων aphanisthete aphanisthēte aphanísthete aphanísthēte aphanizei aphanízei aphanizomene aphanizomenē aphanizoméne aphanizoménē aphanizousin aphanízousin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: