Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4009 - πέρας

Transliteration
péras
Phonetics
per'-as
Origin
from the same as (G4008)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
None
Definition
Thayer's
 1. extremity, bound, end
  1. of a portion of space
   1. boundary
   2. frontier
   3. the ends of the earth
   4. the remotest lands
  2. of a thing extending through a period of time (termination)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 657 ‑ אֶפֶס (eh'‑fes);  2714 ‑ חֵקֶר (khay'‑ker);  5490 ‑ סוֹף (sofe);  6256 ‑ עֵת (ayth);  6763 ‑ צַלְעָה (tsay‑law', tsal‑aw');  7079 ‑ קְנָת (ken‑awth');  7093 ‑ קֵץ (kates);  8503 ‑ תַּכְלִית (tak‑leeth');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (4)
Matthew
1
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
NAS (4)
Matthew
1
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
HCS (4)
Matthew
1
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
BSB (4)
Matthew
1
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
ESV (4)
Matthew
1
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
WEB (3)
Luke
1
Romans
1
Hebrews
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πέρᾰς,

Ep. πεῖραρ (q.v.), ᾰτος, τό,

end, limit, boundary,

I in local sense, ἐκ περάτων γᾶς Alc. 33.1, cf. Th. 1.69; π. . . αὔλ[ε]ιος θύρα ἐλευθέρα γυναικὶ νενόμιστ' οἰκίας Men. 546; τὸ π . tip, τοῦ αἰδοίου Arist. GA 773a21; [ τῆς ῥινός ] Gal. 18(2).28; τισὶ τὰ π. ἀλγέει the extremities, Aret. SD 1.7 .

II

1. generally, limit, either opp. ἀρχή, Arist. Ph. 264b27, or including it, τελευτή γε καὶ ἀρχὴ π. ἑκάστου Pl. Prm. 137d, cf. Arist. GA 777b29, Metaph. 1022a4; οὐκ ἔχων π. κακῶν E. Andr. 1216, cf. Or. 511, A. Pers. 632, Lys. 12.88, etc.; π. ἅπασιν ἀνθρώποις ἐστὶ τοῦ βίου θάνατος D. 18.97, cf. Arist. EN 1115a26; εἰ π. μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ κινδύνου Th. 7.42; π. ἔχειν, = περαίνεσθαι, come to an end, Isoc. 4.5, Lycurg. 60, etc.; π. λαμβάνειν Plb. 5.31.2; ἐπιθεῖναι τῇ γενέσει π . Arist. GA 776a4; ἐν π. εἶναι Thphr. CP 5.18.2 .

2. perfection of a thing, τὸ π. τῆς μαγειρικῆς . . εὑρηκέναι Hegesipp.Com. 1.4, cf. 10, Posidipp. 26.17 . Philos., τὸ τῶν ἀγαθῶν π., τὰ π. τῆς ἡδονῆς, Epicur. Ephesians 3 p.65U., Sent. 20; ἐν τῷ κατὰ φύσιν π. κατακέκλειται τἀγαθόν Metrod. Herc. 831.8 .

3. end, object, εὐχῆς, ἐλπίδος, Luc. Harm. 2 sq.

4. Philos., that which limits or has limits, opp. τὸ ἄπειρον, Pythag. ap. Arist. Metaph. 986a23, Pl. Phlb. 30a, etc.; τὰ ἐλάχιστα καὶ ἀμιγῆ π. [τῆς ἀτόμου] Epicur. Ephesians 1 p.17U.: Com., of a person, τὸν καλούμενον Π . Philosteph.Com. 1.3 .

III final decision, [οἱ] τὸ π. ἔχοντες τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων δικαίων the supreme court, from which there is no appeal, Din. 3.16 . πέρας as Adv., at length, at last, Aeschin. 1.61, Plb. 2.55.6, etc.; πέρας δ' οὖν D. 56.10; τὸ π . Lys. 9.17, Alex. 261.13; but also, τὸ π . 'to cut a long story short', Men. Epit. 70, 316, 470 . [In Aeol. the first syll. is short in Alc. 33, long in 84 .]

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πέρας , -ατος , τό

(< πέρα , beyond),

[in LXX chiefly for H7093, H7098 and cognate forms;]

an end, limit, boundary;

(a) of space: chiefly in pl., τὰ Papyri τ . γῆς , Matthew 12:42, Luke 11:31; τ . οἰκουμένης , Romans 10:18 (LXX);

(b) (opp. to ἀρχή ) the end: c. gen., ἀντιλογίας , Hebrews 6:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The late use of πλάξ (for στήλη) as a ";tablet"; for writing purposes (2 Corinthians 3:3, Hebrews 9:4) is seen in an inscr. giving the right of asylum to a Jewish synagogue, Chrest. I. 54.1 ff. βασιλίσσης καὶ βασιλέως προσταξάντων ἀντὶ τῆς προανακεμένης περὶ τῆς ἀναθέσεως τῆς προσευχῆς πλακὸς ἡ ὑπογεγραμμένη ἐπιγραφήτω · Βασιλεὺς Πτολεμαῖος Εὐεργέτης τὴν προσευχὴν ἄσυλον. The date is uncertain, but Wilcken thinks the reference is to Euergetes I. (B.C. 246–221), and regards this usage of πλάξ as characteristic of the Egyptian Κοινή (cf. the LXX use of πλάκες for the tables of the Law); see his note ad l.c. and more recently UPZ i. p. 404. We may also note OGIS 672.12 (A.D. 80) ἐτέθησαν παρ᾽ ἑκάτερα τῶν τοίχων πλάκες ἐπιγεγραμμέναι δεκατέσσρες, Kaibel 828.1 (ii/A.D.) σοὶ πλάκα [τ ]ήν [δ᾽ ἀν [έθ ]ηκε, and P Osl I. 1.340 (iv/A.D.) τὸν στρόβ ̣ι ̣λ ̣ο ̣ν ̣ τῆς πλακὸς τοῦ βαλανίου τούτου, ";the top (cone) of the tablet of the bath,"; where, however, the exact meaning of πλάξ is by no means clear, see the editor’s note. For πλάξ used of inscribed fragments of limestone, see Wilcken Ostr. i. p. 8 note. MGr πλάκα, ";slab"; (e.g. of a tomb).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
περας πέρας πέρασι περασμός περατα πέρατα περάτη πέρατι περατων περάτων peras péras perata pérata peraton peratōn peráton perátōn
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
πέραν