corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.10.18
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4632 - σκεῦος

Transliteration
skeûos
Phonetics
skyoo'-os  
Word Origin
of uncertain affinity
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
7:358,1038
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. a vessel
 2. an implement
  1. in the plural
   1. household utensils, domestic gear
   2. the tackle and armament of vessels, used specifically of sails and ropes
 3. metaph.
  1. a man of quality, a chosen instrument
  2. in a bad sense, an assistant in accomplishing an evil deed
"Vessel" was a common Greek metaphor for "body" since Greeks thoughtof souls living temporarily in bodies.
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3627 ‑ כְּלִי (kel‑ee');  4478 ‑ מָן (mawn);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (23) NAS (23) HCS (23)
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
John 1
Acts 5
Romans 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 2
Hebrews 1
1 Peter 1
Revelation 2
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
John 1
Acts 5
Romans 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 2
Hebrews 1
1 Peter 1
Revelation 2
Matthew 1
Mark 2
Luke 2
John 1
Acts 5
Romans 3
2 Corinthians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 2
Hebrews 1
1 Peter 1
Revelation 3
BYZ TIS TR
N-APN 5
N-ASN 8
N-DPN 1
N-DSN 2
N-NPN 3
N-NSN 4
N-APN 5
N-ASN 8
N-DPN 1
N-DSN 2
N-NPN 3
N-NSN 3
N-APN 5
N-ASN 8
N-DPN 1
N-DSN 2
N-NPN 3
N-NSN 4
NA WH
N-APN 5
N-ASF 1
N-ASN 7
N-DPN 1
N-DSN 2
N-NPN 3
N-NSN 3
N-APN 5
N-ASN 8
N-DPN 1
N-DSN 2
N-NPN 3
N-NSN 4


Liddell-Scott-Jones Definitions

σκεῦος, εος, τό, vessel or implement of any kind, in sg., Ar. Th. 402, Th. 4.128; in dual, σκεύη δύο χρησίμω Ar. Eq. 983, cf. Pl. R. 596b; and in pl., κλῖναι καὶ . . τἆλλα σκεύη ib. 373a, al.: but the pl. is freq. used in a collective sense, all that belongs to a complete outfit, house-gear, utensils, chattels, opp. live-stock and fixtures, Ar. Pax 1318, Lys. 19.31, etc.; ς. γεωργικά farming implements, Ar. Pax 552; ἱερὰ ς . sacred vessels and implements, Th. 2.13, cf. IG 12.313.20; a druggist's stores, Thphr. HP 9.17.3; ς. τὰ ἐπιτράπεζα table- furniture, Id. Lap. 42; military accoutrements, equipment, τὰ περὶ τὸ σῶμα ς . Th. 6.31; τὰ τῶν ἵππων ς . X. Cyr. 4.5.55; baggage of an army, and, generally, baggage, luggage, Ar. Ra. 12, 15, X. Mem. 3.13.6; ὄνοι αὐτοῖς σκεύεσι packs and all, Id. HG 5.4.17; tackle, gear of ships, naval stores, etc., IG 12.74.14, 22.1611.10, Pl. Criti. 117d, La. 183e, X. Oec. 8.11, Arist. Ath. 46.1; ς. τριηρικά D. 47.19; τὰ σκέα ( σκεύη ) τοῦ πλοίου PSI 4.437.2 (iii B.C.) (so, collectively, in sg., Acts 27:17 ): various kinds of σκεύη catalogued by Pollux ( 10 ).

2. inanimate object, thing, opp. ζῷον, σῶμα, Pl. R. 601d, Grg. 506d; opp. ὄργανον, Democr. 159; Protagoras gave the name of σκεύη to neut. nouns, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη Arist. Rh. 1407b8; ὑπηρετικὸν ς . a subordinate person, a mere tool or chattel, Plb. 13.5.7; ς. ἀγχίνουν καὶ πολυχρόνιον Id. 15.25.1: in NT, in good sense, ς. ἐκλογῆς a chosen instrument, of Paul, Acts 9:15 .

II τὸ ς . the body, as the vessel of the soul, a metaph. clearly expressed in 2 Corinthians 4:7, ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, cf. 1 Thessalonians 4:4, 1 Peter 3:7 .

III = αἰδοῖον, APl. 4.243 ( Antist. ), Ael. NA 17.11 . sarcophagus, Jahresh. 26 Beibl. 13 (Ephesus, ii A.D. ).

Thayer's Expanded Definition

σκεῦος, σκεύους, τό (probably from the root, sku, 'to cover'; cf. Latinscutum, cutis, obscurus; Curtius, § 113; Vanicek, p. 1115), from (Aristophanes), Thucydides down; the Sept. for כְּלִי;

1. a vessel: Mark 11:16; Luke 8:16; John 19:29; Acts 10:11, 16; Acts 11:5; 2 Timothy 2:20; Revelation 2:27; Revelation 18:12; τά Σκευᾶ τῆς λειτουργίας, to be used in performing religious rites, Hebrews 9:21; σκεῦος εἰς τιμήν, unto honor, i. e. for honorable use, Romans 9:21; 2 Timothy 2:21 (καθαρῶν ἔργων δοῦλα σκεύη, Wis. 15:7); εἰς ἀτιμίαν, unto dishonor, i. e. for a low use (as, a urinal), Romans 9:21; σκεύη ὀργῆς, into which wrath is emptied, i. e. men appointed by God unto woe, hence, the addition κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, Romans 9:22; σκεύη ἐλέους, fitted to receive mercy — explained by the words προητοίμασεν εἰς δόξαν, Romans 9:23; τό σκεῦος is used of a woman, as the vessel of her husband, 1 Thessalonians 4:4 (see κτάομαι; (others take it here (as in 2 Corinthians 4:7 below) of the body)); the female sex, as being weaker than the male, is likened to a σκεῦος ἀσθενεστερον, in order to commend to husbands the obligations of kindness toward their wives (for the weaker the vessels, the greater must be the care lest they be broken), 1 Peter 3:7; ὀστράκινα σκεύη is applied to human bodies, as frail, 2 Corinthians 4:7.

2. an implement; plural household utensils, mestic gear: Matthew 12:29; Mark 3:27 (Luke 17:31 (in these passages R. V. has goods); as the plural often in Greek writings denotes the tackle and armament of vessels (Xenophon, oec. 8, 12; Plato, Critias, p. 117 d.; Lach., p. 183 e.; Polyb 22, 26, 13), so the singular τό σκεῦος seems to be used specifically and collectively of the sails and ropes (R. V. gear) in Acts 27:17. metaphorically, of a man: σκεῦος ἐκλογῆς (genitive of quality), a chosen instrument (or (so A. V.) 'vessel'), Acts 9:15; in a base sense, an assistant in accomplishing evil deeds (cf. English 'tool'), σκεῦος ὑπηρετικον, Polybius 13, 5, 7; 15, 25, 1.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σκεῦος , -ους , τό ,

[in LXX chiefly for H3627;]

a vessel, implement (for exx. in various senses, v. MM, xxii): Mark 11:16, Luke 8:16, John 19:29, Acts 10:11; Acts 10:16; Acts 11:5, Romans 9:21, Revelation 18:12; pl., 2 Timothy 2:20, Revelation 2:27; τὰ σ . τῆς λειτουργίας , Hebrews 9:21; pl., τὰ σ ., utensils, goods, Matthew 12:29, Mark 3:27, Luke 17:31; id. of the tackle or gear of a ship (Xen., Polyb., al.); so in sing., τὸ σ ., Acts 27:17. Metaph., of persons: σ . ἐκλογῆς , Acts 9:15; ὀργῆς , Romans 9:22; ἐλέους , Romans 9:23; σ . εἰς τιμήν (cf. Romans 9:21), 2 Timothy 2:21; of woman, ἀσθενέστερον σ ., 1 Peter 3:7; so perh. τ . ἑαυτοῦ σ ., 1 Thessalonians 4:4 (but v. infr.); of the body, 2 Corinthians 4:7; so perh. 1 Thessalonians 4:4 (but v. supr., and see κτάομαι ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";make firm"; (Acts 3:16) : cf. Alex. Trall. II. p. 583 Putschm. (12th book), where as a charm against gout the sufferer is to write certain magic words on a gold leaf, and to add ὡς στερεοῦται ὁ ἥλιος ἐν τοῖς ὀνόμασι τούτοις καὶ ἀνακαινίζεται καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, οὕτω στερεώσατε τὸ πλάσμα τοῦτο. . . (the passage is cited in P Osl I. p. 88).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
σκευει σκεύει σκεύεσι σκευεσιν σκεύεσιν σκευη σκεύη σκέυη σκευος σκεύος σκεύός σκεῦος σκεῦός σκευούς σκεύους σκευοφύλακος σκευών skeue skeuē skeúe skeúē skeuei skeúei skeuesin skeúesin skeuos skeûos skeûós
Lectionary Calendar
Friday, October 18th, 2019
the Week of Proper 23 / Ordinary 28
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
σκευή
Next Entry
σκηνή
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology