corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.02.22
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #58 - ἀγορά

Transliteration
agorá
Phonetics
ag-or-ah'  
Word Origin
from ageiro (to gather, probably akin to (1453))
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. any assembly, especially of the people
 2. the place of assembly
  1. for public debating,
  2. for elections
  3. for trials
  4. for buying and selling
  5. for all kinds of business
 3. market place, street
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 5801 ‑ עִזְבוֹנִים (iz‑zaw‑bone');  7784 ‑ שׁוּק (shook);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (11) NAS (11) HCS (11)
Matthew 3
Mark 3
Luke 3
Acts 2
Matthew 3
Mark 3
Luke 3
Acts 2
Matthew 3
Mark 3
Luke 3
Acts 2
BYZ TIS TR
N-ASF 1
N-DPF 7
N-DSF 4
N-GSF 1
N-ASF 1
N-DPF 6
N-DSF 3
N-GSF 1
N-ASF 1
N-DPF 6
N-DSF 3
N-GSF 1
NA WH
N-ASF 1
N-DPF 6
N-DSF 3
N-GSF 1
N-ASF 1
N-DPF 6
N-DSF 3
N-GSF 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀγορά [ᾰγ], ᾶς, Ion. ἀγορή, ῆς, ἡ, (ἀγείρω):

I assembly, esp. of the People, opp. the Council of Chiefs, Il. 2.93, Od. 2.69, etc.; τοῖσιν δ' οὔτ' ἀγοραὶ βουληφόροι (sc. Κυκλώπεσσι) Od. 9.112; ὀρθῶν ἑσταότων ἀ γένετ' οὐδέ τις ἔτλη ἕζεσθαι Il. 18.246; ἀ. Πυλάτιδες, of the Amphictyonic Council at Pylae, S. Tr. 638, cf. Ion Eleg. 1.3; μακάρων ἀ. Pi. I. 8(7).29, cf. AB 210; ἀγορήνδε καλέσσασθαι, κηρύσσειν, Il. 1.54, 2.51; ἀγορὴν ποιήσασθαι, θέσθαι, Il. 8.489, Od. 9.171; εἰς ἀ. ἰέναι, ἀγέρεσθαι, 8.12, Il. 18.245; ἀγορήνδε καθέζεσθαι Od. 1.372. Not common in Prose, ἀγορὰν συνάγειν, συλλέγειν X. An. 5.7.3; ποιῆσαι Aeschin. 3.27; ἀγορὰς ποιεῖσθαι Hyp. Fr. 150: of the assembly in Attic demes, D. 44.36, IG 2.585, al.; ἀ. συνέδριον φυλετῶν καὶ δημοτῶν AB 327: in late Prose, ἀ. δικῶν προθεῖναι, καταστήσασθαι, = Lat. conventus agere, Luc. Bis Acc. 4,12: meeting for games, Pi. N. 3.14: metaph., μυρμήκων ἀ. Luc. Icar. 19: prov., θεῶν ἀ. 'Babel', Suid., etc.

II

1. place of assembly, τοὺς δ' εὗρ' εἰν ἀγορῇ Il. 7.382; ἵνα σφ' ἀ. τε θέμις τε 11.807, cf. Od. 6.266; pl., Od. 8.16; οὔτε.. εἰς ἀ. ἔρχεται οὔτε δίκας Thgn. 268.

2. market-place, perh. not earlier than Hom.Epigr. 14.5 πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῇ πωλεύμενα, πολλὰ δ' ἀγυιαῖς; freq. in later authors, πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι Pi. P. 5.93; θεοὶ.. ἀγορᾶς ἐπίσκοποι A. Th. 272; μέση Τραχινίων ἀ. S. Tr. 424; ἀγορᾷ οὐδὲ ἄστει δέχεσθαι Th. 6.44; ὀλιγάκις.. ἀγορᾶς χραίνων κύκλον E. Or. 919; οἱ ἐκ τῆς ἀ. market people, X. An. 1.2.18; ἐξ ἀγορᾶς εἶ Ar. Eq. 181, etc.; εἰς ἀ. ἐμβάλλειν to go into the forum, i. e. be a citizen, Lycurg. 5; ἐν τῇ ἀ. ἐργάζεσθαι to trade in the market, D. 57.31; εἰς τὴν ἀ. χειροτονεῖν (opp. ἐπὶ τὸν πόλεμον) 'for the market', Id. 4.26; the Roman Forum, D.H. 5.48.

III business of the ἀγορά:

1. public speaking, gift of speaking, mostly in pl., ἔσχ' ἀγοράων withheld him from speaking, Il. 2.275; οἱ δ' ἀγορὰς ἀγόρευον ib. 788, cf. Od. 4.818; ᾠδὴν ἀντ' ἀγορῆς θέμενος So 1.

2. market, ἀγορὰν παρασκευάζειν Th. 7.40, X. HG 3.4.11; ἀ. παρέχειν Th. 6.44, etc.; ἄγειν X. An. 5.7.33, etc.; opp. ἀγορᾷ χρῆσθαι to have supplies, ib. 7.6.24; τῆς ἀ. εἴργεσθαι Th. 1.67, Plu. Per. 29; ἀ. ἐλευθέρα, i. e. καθαρὰ τῶν ὠνίων πάντων, Arist. Pol. 1331a31, cf. X. Cyr. 1.2.3; opp. ἀ. ἀναγκαία Arist. Pol. 1331b11; generally, provisions, supplies, PPetr. 3p.131 (iii B. C.), PS 14.354 (iii B. C.), al.; in pl., Nic.Dam.p.6.17 D.; ἀγορὰς περικόπτειν cut off supplies, D.H. 10.43. market, sale, ἀ. τῶν βιβλίων, τῶν παρθένων, Luc. Ind. 19, Ael. VH 4.1, cf. Nicoch. 7. as a mark of time, ἀ. πλήθουσα the forenoon, when the market-place was full, ἀγορῆς πληθυούσης Hdt. 4.181; πληθούσης ἀγορᾶς X. Mem. 1.1.10, cf. SIG 695.38 (Magn. Mae.); περὶ or ἀμφὶ ἀ. πλήθουσαν X. An. 2.1.7, 1.8.1; ἐν ἀ. πληθούσῃ Pl. Grg. 469d, cf. Th. 8.92; also ἀγορῆς πληθώρη Hdt. 2.173, 7.223; poet., ἐν ἀ. πλήθοντος ὄχλου Pi. P. 4.85; πρὶν ἀ. πεπληθέναι Pherecr. 29: ἀγορῆς διάλυσις the time just after mid-day, when they went home from market, Hdt. 3.104, cf. X. Oec. 12.1. marketday, = Lat. nundinae, D.H. 7.58.

Thayer's Expanded Definition

ἀγορά, (ᾶς, (ἀγείρω, perfect ἤγορα, to collect) (from Homer down);

1. any collection of men, congregation, assembly.

2. place where assemblies are held; in the N. T. the forum or public place, where trials are held, Acts 16:19; and the citizens resort, Acts 17:17; and commodities are exposed for sale, Mark 7:4 (ἀπ' ἀγορᾶς namely, ἐλθόντες on returning from the market if they hare not washed themselves they eat not; Winer's Grammar, § 66, 2 d. note); accordingly, the most frequented part of a city or village: Matthew 11:16 (Luke 7:32); Mark 6:56; Matthew 20:3; Matthew 23:7; Mark 12:38; (Luke 11:43); Luke 20:46. (See B. D. American edition under the word .)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀγορά , ᾶς ἡ

(<ἀγείρω , to bring together),

[in LXX for H5801, H7784;]

1. an assembly (Hom., Xen., al.).

2. a place of assembly, a public place or forum, a market place (Hom., Thuc., al.; LXX): Matthew 11:16 Matthew 20:3 Matthew 23:7, Mark 6:56 (cf. MM, VGT, s.v., ἀγυιά ) Mark 7:4 (Bl., § 46, 7) Mark 12:38, Luke 7:32 (Bl., Lc.) Luke 11:43 Luke 20:46, Acts 16:19 Acts 17:17 (Cremer, 59; MM, VGT, s.v.).†

ἀγυιά , see ἀγορά ,

[in LXX: 3 Maccabees 1:20; 3 Maccabees 4:3*].


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The ordinary meaning ";market"; does not need illustrating. That bankers were to be found there may be seen in BGU III. 986.5 (Hadrian’s reign) διὰ τῆς Ἀ. . . τοῦ Θεογείτονο [ς τρ ]απέ (ζης) ἀγορᾶς. It denotes ";provisions,"; ";supplies,"; in P Petr II. 13 (17).6 (B.C. 258–3), and ib. 15 (2).6 (B.C. 241–39) [τ ]ὴν γινομένην ἀγορὰν εἰς. . . ";provisions up to a certain amount."; Cf. P Amh II. 29.11 (c. B.C. 250) ἢ εἴ τιν ]ες ἄλλαι ἀγοραὶ συντάσ [σονται, as restored by Wilcken, Archiv ii. p. 119. In an important article on the system of the conventus, or official circuit of the Prefect in Roman Egypt (Archiv iv. p. 366 ff.), Wilcken states that ἀγορά is often used = forum in its more pregnant sense of a judicial assembly (cf. OGIS 517 note 7). So in BGU III. 888.4 (A.D. 160) we find a man described as νομογράφος ἀγορᾶς.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αγορα αγορά ἀγορᾷ αγοραις αγοραίς ἀγοραῖς αγοραν αγοράν ἀγορὰν αγορας αγοράς ἀγορᾶς agora agorā̂i agorais agoraîs agoran agoràn agoras agorâs
Lectionary Calendar
Saturday, February 22nd, 2020
the Sixth Week after Epiphany
There are 50 days til Easter!
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἄγνωστος
Next Entry
ἀγοράζω
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology