Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:19-19:22

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The high priest then questioned Jesus about His disciples, and about His teaching.
NA26 – οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν (5656) τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.
WH – ο ουν αρχιερευς ηρωτησεν (5656) τον ιησουν περι των μαθητων αυτου και περι της διδαχης αυτου
PES – ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܐܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 18:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered him, ""I have spoken openly to the world; I always taught in synagogues and in the temple, where all the Jews come together; and I spoke nothing in secret.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα (5758) τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, (5736) καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα (5656) οὐδέν.
WH – απεκριθη (5662) αυτω ιησους εγω παρρησια λελαληκα (5758) τω κοσμω εγω παντοτε εδιδαξα (5656) εν συναγωγη και εν τω ιερω οπου παντες οι ιουδαιοι συνερχονται (5736) και εν κρυπτω ελαλησα (5656) ουδεν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܰܠܦ݂ܶܬ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Why do you question Me? Question those who have heard what I spoke to them; they know what I said."
NA26 – τί με ἐρωτᾷς; (5719) ἐρώτησον (5657) τοὺς ἀκηκοότας (5756) τί ἐλάλησα (5656) αὐτοῖς· ἴδε (5657) οὗτοι οἴδασιν (5758) εἶπον (5627) ἐγώ.
WH – τι με ερωτας (5719) ερωτησον (5657) τους ακηκοοτας (5756) τι ελαλησα (5656) αυτοις ιδε (5628) ουτοι οιδασιν (5758) α ειπον (5627) εγω
PES – ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܫܰܐܶܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had said this, one of the officers standing nearby struck Jesus, saying, ""Is that the way You answer the high priest?"
NA26 – ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος (5631) εἷς παρεστηκὼς (5761) τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν (5656) ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών, (5631) Οὕτως ἀποκρίνῃ (5736) τῷ ἀρχιερεῖ;
WH – ταυτα δε αυτου ειποντος (5631) εις παρεστηκως (5761) των υπηρετων εδωκεν (5656) ραπισμα τω ιησου ειπων (5631) ουτως αποκρινη (5736) τω αρχιερει
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܡܚܳܝܗ݈ܝ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered him, ""If I have spoken wrongly, testify of the wrong; but if rightly, why do you strike Me?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, (5656) μαρτύρησον (5657) περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; (5719)
WH – απεκριθη (5662) αυτω ιησους ει κακως ελαλησα (5656) μαρτυρησον (5657) περι του κακου ει δε καλως τι με δερεις (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܳܢܳܐ ܡܚܰܝܬ݁ܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 18:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Annas sent Him bound to Caiaphas the high priest.
NA26 – ἀπέστειλεν (5656) οὖν αὐτὸν Ἅννας δεδεμένον (5772) πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.
WH – απεστειλεν (5656) ουν αυτον ο αννας δεδεμενον (5772) προς καιαφαν τον αρχιερεα
PES – ܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him, ""You are not also {one} of His disciples, are you?" He denied {it,} and said, ""I am not."
NA26 – Ἦν (5713) δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς (5761) καὶ θερμαινόμενος. (5734) εἶπον (5627) οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; (5748) ἠρνήσατο (5662) ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, (5627) Οὐκ εἰμί. (5748)
WH – ην (5707) δε σιμων πετρος εστως (5761) και θερμαινομενος (5734) ειπον (5627) ουν αυτω μη και συ εκ των μαθητων αυτου ει (5719) ηρνησατο (5662) εκεινος και ειπεν (5627) ουκ ειμι (5719)
PES – ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܳܚܶܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܗܽܘ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 18:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of the slaves of the high priest, being a relative of the one whose ear Peter cut off, *said, ""Did I not see you in the garden with Him?"
NA26 – λέγει (5719) εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν (5752) οὗ ἀπέκοψεν (5656) Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον (5627) ἐν τῷ κήπῳ μετ αὐτοῦ;
WH – λεγει (5719) εις εκ των δουλων του αρχιερεως συγγενης ων (5723) ου απεκοψεν (5656) πετρος το ωτιον ουκ εγω σε ειδον (5627) εν τω κηπω μετ αυτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐ݈ܚܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܣܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter then denied {it} again, and immediately a rooster crowed.
NA26 – πάλιν οὖν ἠρνήσατο (5662) Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. (5656)
WH – παλιν ουν ηρνησατο (5662) πετρος και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν (5656)
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they *led Jesus from Caiaphas into the Praetorium, and it was early; and they themselves did not enter into the Praetorium so that they would not be defiled, but might eat the Passover.
NA26 – Ἄγουσιν (5719) οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν (5713) δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον (5627) εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν (5686) ἀλλὰ φάγωσιν (5632) τὸ πάσχα.
WH – αγουσιν (5719) ουν τον ιησουν απο του καιαφα εις το πραιτωριον ην (5707) δε πρωι και αυτοι ουκ εισηλθον (5627) εις το πραιτωριον ινα μη μιανθωσιν (5686) αλλα φαγωσιν (5632) το πασχα
PES – ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Pilate went out to them and *said, ""What accusation do you bring against this Man?"
NA26 – ἐξῆλθεν οὖν Πιλᾶτος ἔξω (5719) πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν, (5748) Τίνα κατηγορίαν φέρετε (5719) κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
WH – εξηλθεν (5627) ουν ο πιλατος εξω προς αυτους και φησιν (5719) τινα κατηγοριαν φερετε (5719) [ | [κατα] ] του ανθρωπου τουτου
PES – ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܒ݂ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said to him, ""If this Man were not an evildoer, we would not have delivered Him to you."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν (5713) οὗτος κακὸν ποιῶν, (5723) οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν (5656) αὐτόν.
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω ει μη ην (5707) ουτος κακον ποιων (5723) ουκ αν σοι παρεδωκαμεν (5656) αυτον
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 18:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Pilate said to them, ""Take Him yourselves, and judge Him according to your law." The Jews said to him, ""We are not permitted to put anyone to death,"
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν αὐτοῖς Πιλᾶτος, Λάβετε (5628) αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε (5657) αὐτόν. εἶπον (5627) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι (5658) οὐδένα·
WH – ειπεν (5627) ουν αυτοις [ | ο ] πιλατος λαβετε (5628) αυτον υμεις και κατα τον νομον υμων κρινατε (5657) αυτον ειπον (5627) αυτω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεστιν (5719) αποκτειναι (5658) ουδενα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܽܘܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܕ݂ܽܘܢܽܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  
John 18:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to fulfill the word of Jesus which He spoke, signifying by what kind of death He was about to die.
NA26 – ἵνα λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ (5686) ὃν εἶπεν (5627) σημαίνων (5723) ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν (5707) ἀποθνῄσκειν. (5721)
WH – ινα ο λογος του ιησου πληρωθη (5686) ον ειπεν (5627) σημαινων (5723) ποιω θανατω ημελλεν (5707) αποθνησκειν (5721)
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 18:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Pilate entered again into the Praetorium, and summoned Jesus and said to Him, ""Are You the King of the Jews?"
NA26 – Εἰσῆλθεν (5627) οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν (5656) τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Σὺ εἶ (5748) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
WH – εισηλθεν (5627) ουν παλιν εις το πραιτωριον ο πιλατος και εφωνησεν (5656) τον ιησουν και ειπεν (5627) αυτω συ ει (5719) ο βασιλευς των ιουδαιων
PES – ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, ""Are you saying this on your own initiative, or did others tell you about Me?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις (5719) ἄλλοι εἶπόν (5627) σοι περὶ ἐμοῦ;
WH – απεκριθη (5662) ιησους απο σεαυτου συ τουτο λεγεις (5719) η αλλοι ειπον (5627) σοι περι εμου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܘ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  
John 18:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate answered, ""I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests delivered You to me; what have You done?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Πιλᾶτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; (5748) τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν (5656) σε ἐμοί· τί ἐποίησας; (5656)
WH – απεκριθη (5662) ο πιλατος μητι εγω ιουδαιος ειμι (5719) το εθνος το σον και οι αρχιερεις παρεδωκαν (5656) σε εμοι τι εποιησας (5656)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܫܠܡܽܘܟ݂ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
John 18:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, ""My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, then My servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν (5748) ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν (5713) βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο (5711) ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ (5686) τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν (5748) ἐντεῦθεν.
WH – απεκριθη (5662) ιησους η βασιλεια η εμη ουκ εστιν (5719) εκ του κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου τουτου ην (5707) η βασιλεια η εμη οι υπηρεται οι εμοι ηγωνιζοντο (5711) [ αν | [αν] ] ινα μη παραδοθω (5686) τοις ιουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν (5719) εντευθεν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 18:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Pilate said to Him, ""So You are a king?" Jesus answered, ""You say {correctly} that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice."
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν αὐτῷ Πιλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ (5748) σύ; ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις (5719) ὅτι βασιλεύς εἰμι. (5748) ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι (5769) καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα (5754) εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω (5661) τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὢν (5752) ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει (5719) μου τῆς φωνῆς.
WH – ειπεν (5627) ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει (5719) συ απεκριθη (5662) [ [ο] | ο ] ιησους συ λεγεις (5719) οτι βασιλευς ειμι (5719) εγω εις τουτο γεγεννημαι (5769) και εις τουτο εληλυθα (5754) εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω (5661) τη αληθεια πας ο ων (5723) εκ της αληθειας ακουει (5719) μου της φωνης
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܫܳܡܰܥ ܩܳܠܝ ܀
Lexical Parser:  
John 18:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate *said to Him, ""What is truth?" And when he had said this, he went out again to the Jews and *said to them, ""I find no guilt in Him.
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν (5748) ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν (5631) πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω (5719) ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
WH – λεγει (5719) αυτω ο πιλατος τι εστιν (5719) αληθεια και τουτο ειπων (5631) παλιν εξηλθεν (5627) προς τους ιουδαιους και λεγει (5719) αυτοις εγω ουδεμιαν ευρισκω (5719) εν αυτω αιτιαν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܳܢܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain