Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:13-34

New American Standard Version
John 9:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If this man were not from God, He could do nothing."
NA26 – εἰ μὴ ἦν (5713) οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο (5711) ποιεῖν (5721) οὐδέν.
WH – ει μη ην (5707) ουτος παρα θεου ουκ ηδυνατο (5711) ποιειν (5721) ουδεν
PES – ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 9:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered him, ""You were born entirely in sins, and are you teaching us?" So they put him out.
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης (5681) ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις (5719) ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. (5719)
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω εν αμαρτιαις συ εγεννηθης (5681) ολος και συ διδασκεις (5719) ημας και εξεβαλον (5627) αυτον εξω
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܽܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile