Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 10:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {No,} but {I say} that things which {the Gentiles} sacrifice, they sacrifice to demons and not to God; and I do not want you to become partners with demons.
NA26 – ἀλλ ὅτι θύουσιν, (5719) δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν, (5719) οὐ θέλω (5719) δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. (5738)
WH – αλλ οτι α θυουσιν (5719) [ [τα εθνη] | ] δαιμονιοις και ου θεω [ θυουσιν (5719) | [θυουσιν] (5719) ] ου θελω (5719) δε υμας κοινωνους των δαιμονιων γινεσθαι (5738)
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܚܺܝܢ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܠܫܺܐܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܳܒ݂ܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܠܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile