Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:32

New American Standard Version
1 Corinthians 10:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Give no offense either to Jews or to Greeks or to the church of God;
NA26 – ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε (5737) καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,
WH – απροσκοποι και ιουδαιοις γινεσθε (5737) και ελλησιν και τη εκκλησια του θεου
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܩܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile