Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:24

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when He had given thanks, He broke it and said, ""This is My body, which is for you; do this in remembrance of Me."
NA26 – καὶ εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ εἶπεν, (5627) Τοῦτό μού ἐστιν (5748) τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε (5720) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – και ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και ειπεν (5627) τουτο μου εστιν (5719) το σωμα το υπερ υμων τουτο ποιειτε (5720) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܨܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile