Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You know that when you were pagans, {you were} led astray to the mute idols, however you were led.
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε (5713) πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε (5712) ἀπαγόμενοι. (5746)
WH – οιδατε (5758) οτι οτε εθνη ητε (5707) προς τα ειδωλα τα αφωνα ως αν ηγεσθε (5712) απαγομενοι (5746)
PES – ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile