Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You know that when you were pagans, {you were} led astray to the mute idols, however you were led.
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε (5713) πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε (5712) ἀπαγόμενοι. (5746)
WH – οιδατε (5758) οτι οτε εθνη ητε (5707) προς τα ειδωλα τα αφωνα ως αν ηγεσθε (5712) απαγομενοι (5746)
PES – ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile