Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 12:3

New American Standard Bible
1 Corinthians 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says, "Jesus is accursed"; and no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.
NA26 – διὸ γνωρίζω (5719) ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν (5723) λέγει, (5719) Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται (5736) εἰπεῖν, (5629) Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
WH – διο γνωριζω (5719) υμιν οτι ουδεις εν πνευματι θεου λαλων (5723) λεγει (5719) αναθεμα ιησους και ουδεις δυναται (5736) ειπειν (5629) κυριος ιησους ει μη εν πνευματι αγιω
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܳܐܡܰܪ ܕ݁ܰܚܪܶܡ ܗ݈ܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile