Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:8,10

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Love never fails; but if {there are gifts of} prophecy, they will be done away with; if {there are} tongues, they will cease; if {there is} knowledge, it will be done away with.
NA26 – ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. class="show tvm">(5719) εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· class="show tvm">(5701) εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· class="show tvm">(5695) εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. class="show tvm">(5701)
WH – η αγαπη ουδεποτε πιπτει class="show tvm">(5719) ειτε δε προφητειαι καταργηθησονται class="show tvm">(5701) ειτε γλωσσαι παυσονται class="show tvm">(5695) ειτε γνωσις καταργηθησεται class="show tvm">(5701)
PES – ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܳܢ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܢܶܫܬ݁ܰܬ݁ܩܽܘܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but when the perfect comes, the partial will be done away with.
NA26 – ὅταν δὲ ἔλθῃ class="show tvm">(5632) τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. class="show tvm">(5701)
WH – οταν δε ελθη class="show tvm">(5632) το τελειον το εκ μερους καταργηθησεται class="show tvm">(5701)
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܓ݁ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile