Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:24

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if all prophesy, and an unbeliever or an outsider enters, he is convicted by all, he is called to account by all;
NA26 – ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, (5725) εἰσέλθῃ (5632) δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης, ἐλέγχεται (5743) ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται (5743) ὑπὸ πάντων,
WH – εαν δε παντες προφητευωσιν (5725) εισελθη (5632) δε τις απιστος η ιδιωτης ελεγχεται (5743) υπο παντων ανακρινεται (5743) υπο παντων
PES – ܘܶܐܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܝܢ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܳܐ ܐܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܨܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile