Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:34

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the women are to keep silent in the churches; for they are not permitted to speak, but are to subject themselves, just as the Law also says.
NA26 – αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, (5720) οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται (5743) αὐταῖς λαλεῖν· (5721) ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, (5744) καθὼς καὶ νόμος λέγει. (5719)
WH – αι γυναικες εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν (5720) ου γαρ επιτρεπεται (5743) αυταις λαλειν (5721) αλλα υποτασσεσθωσαν (5744) καθως και ο νομος λεγει (5719)
PES – ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܫܰܬ݁ܺܝܩܳܢ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܳܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile