Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yet {even} lifeless {instruments,} whether flute or harp, in producing a sound, if they do not produce a distinction in the tones, how will it be known what is played on the flute or on the harp?
NA26 – ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, (5723) εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, (5632) πῶς γνωσθήσεται (5701) τὸ αὐλούμενον (5746) τὸ κιθαριζόμενον; (5746)
WH – ομως τα αψυχα φωνην διδοντα (5723) ειτε αυλος ειτε κιθαρα εαν διαστολην τοις φθογγοις μη δω (5632) πως γνωσθησεται (5701) το αυλουμενον (5746) η το κιθαριζομενον (5746)
PES – ܐܳܦ݂ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܝܳܗܒ݁ܳܢ ܩܳܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݁ܽܘܒ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܐܶܢ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܺܝܢܬ݁ܳܐ ܠܰܚܒ݂ܰܪܬ݂ܳܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܡܰܪ ܐܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܩܶܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile