Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:12

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if Christ is preached, that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?
NA26 – Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται (5743) ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, (5769) πῶς λέγουσιν (5719) ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; (5748)
WH – ει δε χριστος κηρυσσεται (5743) οτι εκ νεκρων εγηγερται (5769) πως λεγουσιν (5719) εν υμιν τινες οτι αναστασις νεκρων ουκ εστιν (5719)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile