Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:23

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But each in his own order: Christ the first fruits, after that those who are Christ's at His coming,
NA26 – ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·
WH – εκαστος δε εν τω ιδιω ταγματι απαρχη χριστος επειτα οι του χριστου εν τη παρουσια αυτου
PES – ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܛܶܟ݁ܣܶܗ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile