Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:31

New American Standard Version
1 Corinthians 15:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I affirm, brethren, by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
NA26 – καθ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, (5719) νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω (5719) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – καθ ημεραν αποθνησκω (5719) νη την υμετεραν καυχησιν [ αδελφοι | [αδελφοι] ] ην εχω (5719) εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܝܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile