Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:8-10

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and last of all, as to one untimely born, He appeared to me also.
NA26 – ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη (5681) κἀμοί.
WH – εσχατον δε παντων ωσπερει τω εκτρωματι ωφθη (5681) καμοι
PES – ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܰܚܛܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
NA26 – Ἐγὼ γάρ εἰμι (5748) ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ (5748) ἱκανὸς καλεῖσθαι (5745) ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ·
WH – εγω γαρ ειμι (5719) ο ελαχιστος των αποστολων ος ουκ ειμι (5719) ικανος καλεισθαι (5745) αποστολος διοτι εδιωξα (5656) την εκκλησιαν του θεου
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܶܕ݂ܦ݁ܶܬ݂ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 15:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me did not prove vain; but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me.
NA26 – χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι (5748) εἰμι, (5748) καὶ χάρις αὐτοῦ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, (5675) ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, (5656) οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ χάρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί.
WH – χαριτι δε θεου ειμι (5719) ο ειμι (5719) και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη εγενηθη (5675) αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα (5656) ουκ εγω δε αλλα η χαρις του θεου [ | [η] ] συν εμοι
PES – ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܣܪܺܝܩܳܐ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܬ݂ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile