Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:11

New American Standard Version
1 Corinthians 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So let no one despise him. But send him on his way in peace, so that he may come to me; for I expect him with the brethren.
NA26 – μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε (5657) δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ (5632) πρός με, ἐκδέχομαι (5736) γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
WH – μη τις ουν αυτον εξουθενηση (5661) προπεμψατε (5657) δε αυτον εν ειρηνη ινα ελθη (5632) προς με εκδεχομαι (5736) γαρ αυτον μετα των αδελφων
PES – ܠܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܫ ܢܫܽܘܛܺܝܘܗ݈ܝ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘܰܐܘܽܗ݈ܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡ ܐܰܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile