Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:12

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I mean this, that each one of you is saying, "I am with Paul," or "I {am} with Apollos," or "I {am} with Cephas," or "I {am} with Christ."
NA26 – λέγω (5719) δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, (5719) Ἐγὼ μέν εἰμι (5748) Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
WH – λεγω (5719) δε τουτο οτι εκαστος υμων λεγει (5719) εγω μεν ειμι (5719) παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα εγω δε χριστου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile