Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but just as it is written: "THINGS WHICH EYE HAS NOT SEEN AND EAR HAS NOT HEARD, AND {WHICH} HAVE NOT ENTERED THE HUMAN HEART, ALL THAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM."
NA26 – ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, (5769) ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν (5627) καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν (5656) καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, (5627) ἡτοίμασεν (5656) θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) αὐτόν.
WH – αλλα καθως γεγραπται (5769) α οφθαλμος ουκ ειδεν (5627) και ους ουκ ηκουσεν (5656) και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη (5627) [ οσα | α ] ητοιμασεν (5656) ο θεος τοις αγαπωσιν (5723) αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݂ ܘܶܐܕ݂ܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile