Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the wisdom of this world is foolishness in the sight of God. For it is written: "{He is} THE ONE WHO CATCHES THE WISE BY THEIR CRAFTINESS";
NA26 – γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν· (5748) γέγραπται (5769) γάρ, δρασσόμενος (5740) τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν·
WH – η γαρ σοφια του κοσμου τουτου μωρια παρα τω θεω εστιν (5719) γεγραπται (5769) γαρ ο δρασσομενος (5740) τους σοφους εν τη πανουργια αυτων
PES – ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܶܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܚܶܕ݂ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܒ݁ܚܳܪܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile