Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and again, "THE LORD KNOWS THE THOUGHTS of the wise, THAT THEY ARE useless."
NA26 – καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει (5719) τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν (5748) μάταιοι.
WH – και παλιν κυριος γινωσκει (5719) τους διαλογισμους των σοφων οτι εισιν (5719) ματαιοι
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile