Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:8,14

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the one who plants and the one who waters are one; but each will receive his own reward according to his own labor.
NA26 – φυτεύων (5723) δὲ καὶ ποτίζων (5723) ἕν εἰσιν, (5748) ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται (5695) κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
WH – ο φυτευων (5723) δε και ο ποτιζων (5723) εν εισιν (5719) εκαστος δε τον ιδιον μισθον λημψεται (5695) κατα τον ιδιον κοπον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܨܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone's work which he has built on it remains, he will receive a reward.
NA26 – εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ (5692) ἐποικοδόμησεν, (5656) μισθὸν λήμψεται· (5695)
WH – ει τινος το εργον μενει (5692) ο εποικοδομησεν (5656) μισθον λημψεται (5695)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile