Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:17

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord, and he will remind you of my ways which are in Christ, just as I teach everywhere in every church.
NA26 – διὰ τοῦτο ἔπεμψα (5656) ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν (5748) μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει (5692) τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. (5719)
WH – δια τουτο επεμψα (5656) υμιν τιμοθεον ος εστιν (5719) μου τεκνον αγαπητον και πιστον εν κυριω ος υμας αναμνησει (5692) τας οδους μου τας εν χριστω [ιησου] καθως πανταχου εν παση εκκλησια διδασκω (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܢܰܥ݈ܗܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile