Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I {did} not at all {mean} with the sexually immoral people of this world, or with the greedy and swindlers, or with idolaters, for then you would have to leave the world.
NA26 – οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε (5707) ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.
WH – ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις και αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε (5707) αρα εκ του κοσμου εξελθειν (5629)
PES – ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile