Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:11

New American Standard Bible
1 Corinthians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is a sexually immoral person, or a greedy person, or an idolater, or is verbally abusive, or habitually drunk, or a swindler—not even to eat with such a person.
NA26 – νῦν δὲ ἔγραψα (5656) ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι (5733) ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος (5746) πόρνος πλεονέκτης εἰδωλολάτρης λοίδορος μέθυσος ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. (5721)
WH – νυν δε εγραψα (5656) υμιν μη συναναμιγνυσθαι (5733) εαν τις αδελφος ονομαζομενος (5746) η (5725) πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω μηδε συνεσθιειν (5721)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܡܨܰܥܪܳܢ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝ ܐܰܘ ܚܳܛܽܘܦ݂ ܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile