Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor thieves, nor {the} greedy, nor those habitually drunk, nor verbal abusers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God.
NA26 – οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ου μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile