Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor thieves, nor {the} greedy, nor those habitually drunk, nor verbal abusers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God.
NA26 – οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ου μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile