Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:1

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman.
NA26 – Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, class="show tvm">(5656) καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· class="show tvm">(5733)
WH – περι δε ων εγραψατε class="show tvm">(5656) καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι class="show tvm">(5733)
PES – ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile