Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:21

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Were you called as a slave? Do not let it concern you. But if you are also able to become free, take advantage of {that.}
NA26 – δοῦλος ἐκλήθης; (5681) μή σοι μελέτω· (5720) ἀλλ εἰ καὶ δύνασαι (5736) ἐλεύθερος γενέσθαι, (5635) μᾶλλον χρῆσαι. (5663)
WH – δουλος εκληθης (5681) μη σοι μελετω (5720) αλλ ει και δυνασαι (5736) ελευθερος γενεσθαι (5635) μαλλον χρησαι (5663)
PES – ܐܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܬ݂ܚܰܪܳܪܽܘ ܓ݁ܒ݂ܺܝ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile