Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:31

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and those who use the world, as though they did not make full use of it; for the {present} form of this world is passing away.
NA26 – καὶ οἱ χρώμενοι (5740) τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· (5740) παράγει (5719) γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.
WH – και οι χρωμενοι (5740) τον κοσμον ως μη καταχρωμενοι (5740) παραγει (5719) γαρ το σχημα του κοσμου τουτου
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܙܶܕ݂ܩܳܐ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܟ݁ܺܡܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile