Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:37

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 7:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he who stands firm in his heart, being under no constraint, but has authority over his own will, and has decided this in his own heart, to keep his own virgin {daughter,} he will do well.
NA26 – ὃς δὲ ἕστηκεν (5758) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων (5723) ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει (5719) περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν (5758) ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν (5721) τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει· (5692)
WH – ος δε εστηκεν (5758) εν τη καρδια αυτου εδραιος μη εχων (5723) αναγκην εξουσιαν δε εχει (5719) περι του ιδιου θεληματος και τουτο κεκρικεν (5758) εν τη ιδια καρδια τηρειν (5721) την εαυτου παρθενον καλως ποιησει (5692)
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܦ݁ܣܰܩ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܶܗ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܢܶܛܰܪ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain