Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if someone sees you, the one who has knowledge, dining in an idol's temple, will his conscience, if he is weak, not be strengthened to eat things sacrificed to idols?
NA26 – ἐὰν γάρ τις ἴδῃ (5632) σὲ τὸν ἔχοντα (5723) γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, (5740) οὐχὶ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος (5752) οἰκοδομηθήσεται (5701) εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; (5721)
WH – εαν γαρ τις ιδη (5632) [ [σε] | σε ] τον εχοντα (5723) γνωσιν εν ειδωλειω κατακειμενον (5740) ουχι η συνειδησις αυτου ασθενους οντος (5723) οικοδομηθησεται (5701) εις το τα ειδωλοθυτα εσθιειν (5721)
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܚܙܶܝܟ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ݈ܽܘ ܡܶܫܬ݁ܰܪܪܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile