Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – However, not all people have this knowledge; but some, being accustomed to the idol until now, eat {food} as if it were sacrificed to an idol; and their conscience, being weak, is defiled.
NA26 – Ἀλλ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, (5719) καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα (5752) μολύνεται. (5743)
WH – αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις τινες δε τη συνηθεια εως αρτι του ειδωλου ως ειδωλοθυτον εσθιουσιν (5719) και η συνειδησις αυτων ασθενης ουσα (5723) μολυνεται (5743)
PES – ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܡܶܬ݁ܛܰܘܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile