Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But take care that this freedom of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.
NA26 – βλέπετε (5720) δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται (5638) τοῖς ἀσθενέσιν.
WH – βλεπετε (5720) δε μη πως η εξουσια υμων αυτη προσκομμα γενηται (5638) τοις ασθενεσιν
PES – ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile