Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But take care that this freedom of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.
NA26 – βλέπετε (5720) δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται (5638) τοῖς ἀσθενέσιν.
WH – βλεπετε (5720) δε μη πως η εξουσια υμων αυτη προσκομμα γενηται (5638) τοις ασθενεσιν
PES – ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile