Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:11

New American Standard Version
1 Corinthians 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you?
NA26 – εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, (5656) μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; (5692)
WH – ει ημεις υμιν τα πνευματικα εσπειραμεν (5656) μεγα ει ημεις υμων τα σαρκικα θερισομεν (5692)
PES – ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܙܪܰܥܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile