Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:12,15

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If others share the right over you, do we not more? Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ.
NA26 – εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, (5719) οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ οὐκ ἐχρησάμεθα (5662) τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν (5719) ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν δῶμεν (5632) τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.
WH – ει αλλοι της υμων εξουσιας μετεχουσιν (5719) ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα (5662) τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν (5719) ινα μη τινα εγκοπην δωμεν (5632) τω ευαγγελιω του χριστου
PES – ܘܶܐܢ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚܢ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܬ݂ܰܟ݁ܶܣ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I have used none of these things. And I have not written these things so that it will be done so in my case; for it would be better for me to die than {that.} No one shall make my boast an empty one!
NA26 – ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι (5766) οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα (5656) δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται (5638) ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν (5629) τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. (5692)
WH – εγω δε ου κεχρημαι (5766) ουδενι τουτων ουκ εγραψα (5656) δε ταυτα ινα ουτως γενηται (5638) εν εμοι καλον γαρ μοι μαλλον αποθανειν (5629) η το καυχημα μου ουδεις κενωσει (5692)
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܚܶܬ݂ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܡܳܬ݂ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܘܠܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܢܣܰܪܶܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile