Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:15

New American Standard Version
1 Corinthians 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I have used none of these things. And I am not writing these things so that it will be done so in my case; for it would be better for me to die than have any man make my boast an empty one.
NA26 – ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι (5766) οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα (5656) δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται (5638) ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν (5629) τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. (5692)
WH – εγω δε ου κεχρημαι (5766) ουδενι τουτων ουκ εγραψα (5656) δε ταυτα ινα ουτως γενηται (5638) εν εμοι καλον γαρ μοι μαλλον αποθανειν (5629) η το καυχημα μου ουδεις κενωσει (5692)
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܚܶܬ݂ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܡܳܬ݂ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܘܠܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܢܣܰܪܶܩ ܀
Lexical Parser: