Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If I am not an apostle to others, at least I am to you; for you are the seal of my apostleship in the Lord.
NA26 – εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ (5748) ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· (5748) γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε (5748) ἐν κυρίῳ.
WH – ει αλλοις ουκ ειμι (5719) αποστολος αλλα γε υμιν ειμι (5719) η γαρ σφραγις μου της αποστολης υμεις εστε (5719) εν κυριω
PES – ܘܶܐܢ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܘܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile