Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:26

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I run in such a way as not {to run} aimlessly; I box in such a way, as to avoid hitting air;
NA26 – ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω (5719) ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω (5719) ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· (5723)
WH – εγω τοινυν ουτως τρεχω (5719) ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω (5719) ως ουκ αερα δερων (5723)
PES – ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐܐܰܪ ܟ݁ܳܬ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile