Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:13

New American Standard Bible
1 John 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I am writing to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father.
NA26 – γράφω (5719) ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε (5758) τὸν ἀπ ἀρχῆς. γράφω (5719) ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε (5758) τὸν πονηρόν.
WH – γραφω (5719) υμιν πατερες οτι εγνωκατε (5758) τον απ αρχης γραφω (5719) υμιν νεανισκοι οτι νενικηκατε (5758) τον πονηρον εγραψα (5656) υμιν παιδια οτι εγνωκατε (5758) τον πατερα
PES – ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile