Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:4,22

New American Standard Bible
1 John 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who says, "I have come to know Him," and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him;
NA26 – λέγων (5723) ὅτι Ἔγνωκα (5758) αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, (5723) ψεύστης ἐστίν, (5748) καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· (5748)
WH – ο λεγων (5723) οτι εγνωκα (5758) αυτον και τας εντολας αυτου μη τηρων (5723) ψευστης εστιν (5719) και εν τουτω η αληθεια ουκ εστιν (5719)
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
1 John 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Who is the liar except the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
NA26 – Τίς ἐστιν (5748) ψεύστης εἰ μὴ ἀρνούμενος (5740) ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν (5748) Χριστός; οὗτός ἐστιν (5748) ἀντίχριστος, ἀρνούμενος (5740) τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.
WH – τις εστιν (5719) ο ψευστης ει μη ο αρνουμενος (5740) οτι ιησους ουκ εστιν (5719) ο χριστος ουτος εστιν (5719) ο αντιχριστος ο αρνουμενος (5740) τον πατερα και τον υιον
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܟ݁ܳܦ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile