Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:20

New American Standard Bible
1 John 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If someone says, "I love God," and {yet} he hates his brother {or sister,} he is a liar; for the one who does not love his brother {and sister} whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen.
NA26 – ἐάν τις εἴπῃ class="show tvm">(5632) ὅτι Ἀγαπῶ class="show tvm">(5719) τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, class="show tvm">(5725) ψεύστης ἐστίν· class="show tvm">(5748) γὰρ μὴ ἀγαπῶν class="show tvm">(5723) τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, class="show tvm">(5758) τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν class="show tvm">(5758) οὐ δύναται class="show tvm">(5736) ἀγαπᾶν. class="show tvm">(5721)
WH – εαν τις ειπη class="show tvm">(5632) οτι αγαπω class="show tvm">(5719) τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση class="show tvm">(5725) ψευστης εστιν class="show tvm">(5719) ο γαρ μη αγαπων class="show tvm">(5723) τον αδελφον αυτου ον εωρακεν class="show tvm">(5758) τον θεον ον ουχ εωρακεν class="show tvm">(5758) ου δυναται class="show tvm">(5736) αγαπαν class="show tvm">(5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܣܳܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile